Tanda-Tanda Kiamat


Hudzaifah bin As-yad al-Ghifary berkata, sewaktu kami sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa-Sallam kepada kami lalu bertanya, “Apakah yang kamu semua sedang perbincangkan.?”

Lalu kami menjawab, “Kami sedang membincangkan tentang hari Kiamat.”

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa-Sallam “Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda :

Kondisi Alam

· Asap

Asap akan memenuhi timur dan barat, akan terjadi selama 40 hari. Apabila orang yang beriman terkena asap itu, ia akan bersin seperti terkena selsema, sementara orang kafirpun keadaannya seperti orang mabuk, asap akan keluar dari hidung, telinga dan dubur mereka.

· Dajjal

Dajjal maksudnya ialah bahaya besar yang tidak ada bahaya sepertinya sejak Nabi Adam A.S sampai hari kiamat. Dajjal akan banyak menimbulkan perkara-perkara yang luar biasa. Dia akan mendakwa dirinya Tuhan, sebelah matanya buta dan di antara kedua matanya tertulis perkataan ‘Ini adalah orang kafir‘.

· Binatang melata di bumi

Binatang melata yang dikenali sebagai Dabatul Ard ini akan keluar di kota Mekah dekat gunung Shafa, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa A.S dan cincin Nabi Sulaiman A.S. Apabila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orang itu ‘Ini adalah orang yang beriman’. Apabila tongkat itu dipukul ke dahi orang yang kafir, maka akan tertulislah ‘Ini adalah orang kafir’.

· Terbitnya matahari sebelah barat

Matahari terbit dari sebelah timur, akan tetapi pada hari itu manusia akan dikejutan oleh suatu peristiwa yang sangat besar dengan terbitnya matahari dari sebelah barat.

· Turunnya Nabi Isa A.S

Turunnya Nabi Isa. A.S di negeri Syam di menara putih, beliau akan membunuh dajjal. Kemudian Nabi Isa A.S akan menjalankan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa-Sallam.

· Keluarnya Yakjuj dan Makjuj

Yakjuj dan Makjujpun akan keluar, mereka ini merupakan dua golongan. Satu golongan kecil dan satu lagi golongan besar. Yakjuj dan Makjuj itu kini berada di belakang bendungan yang dibangunkan oleh Iskandar Zulqarnain. Apabila keluarnya mereka ini, bilangannya tidak terhitung banyaknya, sehingga kalau air laut Thahatiah diminum niscaya tidak akan tinggal walau pun setitik.

· Gerhana di timur

Akan terjadi gerhana di timur

· Gerhana di barat

Juga gerhana di barat

· Gerhana di jazirah Arab

juga gerhana akan terjadi di tanah jazirah arab

· Keluarnya api dari kota Yaman

dalam riwayat tersebut juga dijelakan akan keluar api dari kota Yaman yang akan menghalau manusia ke tempat pengiringan mereka

Kondisi Kehidupan Manusia

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa-Sallam telah bersabda, ” Hari kiamat itu mempunyai tanda, bermulanya dengan tidak laris jualan di pasar, sedikit sahaja hujan dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ghibah menjadi-jadi di mana-mana, memakan riba, banyaknya anak-anak zina, orang kaya diagung-agungkan, orang-orang fasik akan bersuara lantang di masjid, para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli haq“

Berkata Ali bin Abi Talib, Akan datag di suatu masa di mana Islam itu hanya akan tinggal namanya sahaja, agama hanya bentuk sahaja, Al-Qur’an hanya dijadikan bacaan sahaja, mereka mendirikan masjid, sedangkan masjid itu sunyi dari zikir menyebut Asma Allah. Orang-orang yang paling buruk pada zaman itu ialah para ulama, dari mereka akan timbul fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada mereka juga. Dan kesemua yang tersebut adalah tanda-tanda hari kiamat.”

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa-Sallam, “Apabila harta orang kafir yang dihalalkan tanpa perang yang dijadikan pembahagian bergilir, amanat dijadikan seperti harta rampasan, zakat dijadikan seperti pinjaman, belajar lain daripada agama, orang lelaki taat kepada isterinya, menderhakai ibunya, lebih rapat dengan teman dan menjauhkan ayahnya, suara-suara lantang dalam masjid, pemimpin kaum dipilih dari orang yang fasik, oarng dimuliakan kerana ditakuti akan tindakan jahat dan aniayanya dan bukan kerana takutkan Allah, maka kesemua itu adalah tanda-tanda kiamata.”

Wallahu A’lam Bish Showab..

artikel: http://tausyah.wordpress.com/tanda-tanda-kiamat
READ MORE →
Bagikan Ke :

Sesungguhnya Segala Sesuatu ALLAH Jadikan Berpasang-Pasangan, Meliputi Dua Hal Yang Berbeda Namun Berhubungan dan Dua Hal Yang Berbeda Namun Berlawanan

Renungan HidupAdalah Ini suatu perkara yang sebahagian kamu mengetahui, sedang arti hidup telah melampaui kamu tentang mengingat akan dia. Namun demikian, marilah benamkan wajahmu ke alam diri yang tiada berhujjah melainkan dengan sebenarnya. Inilah suatu kaji kehidupan secara terperinci untuk membuka akal dan hati kita melalui firman ALLAH Subhana wa Ta’ala yang berbunyi :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

Adz-Zaariyat : 049.

Pada hakikatnya mereka (perkara yang berpasang-pasangan) itu adalah segolongan walaupun berbeda hikmah lagi faedahnya, namun apabila mereka dipadu antara yang satu dengan yang lain niscaya sungguh..tiadalah mereka dapat dipisahkan dan jangan pula engkau pisahkan, melainkan demikianlah Fitrah lagi ketetapan ALLAH bagi makhluknya. Dan inilah beberapa perkara yang berpasang-pasangan, berbeda namun berhubungan dan tiada terpisahkan:

Pada Kehidupan

1. Awal dan Akhir

Ia adalah sesuatu yang berbeda namun tiadalah ia dapat dipisahkan melainkan akan selalu beriringan seiring masa pada kehidupan manusia. Seumpama manusia, ada kalanya awal kehidupan tiap-tiap manusia dan kemudian ada pula akhir atas kehidupannya. Atau adakalanya dunia ini diciptakan dan tentu ada pula kalanya dunia ini diakhiri ALLAH Tabaraka wa Ta’ala Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi di atas tiap-tiap sesuatu.

2. Hidup dan Mati

Adalah seumpama awal dan akhir, suatu kejadian bermula dan suatu kejadian itupun berakhir. Dan adalah ia dua hal yang amat berbeda adanya, namun tiadalah ia terpisahkan oleh suatu juapun.

3. Dunia dan Akhirat

Sungguh ia adalah dua hal yang amat berbeda, karena tiap-tiap makhluk ALLAH yang telah melewati dunia maka tentulah ia akan kembali kepada Rabb Semesta Alam menuju alam akhirat.

Firman ALLAH Ta’ala :

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, tentang dunia dan akhirat. Al-Baqarah : 219-22

4. Nyata dan Ghaib

Dua hal yang sedemikian adalah alam sadar dan tidak sadar, atau yang tampak dan tidak tampak, seumpama yang hidup dengan mati, atau dunia dan akhirat

5. Dan Lain Sebagainya

Pada Manusia

1. Laki-laki dan Wanita

Laki-laki adalah pasangan bagi wanita sedang wanita adalah pasangan bagi laki-laki dan janganlah ia mengambil yang sejenis dengan dia yang menyebabkan murka ALLAH atas dirinya dan atas segala yang besertanya dan demikianlah semestinya karena dia adalah dua hal yang berbeda namun berhubungan dan tiada terpisahkan, oleh karena merupakan suatu ketetapan dari sisi ALLAH Azza wa Jalla.

Firman ALLAH Ta’ala :

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” Faathir : 11

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan isterinya (Hawa); dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” An-Nisaa’: 001.

“dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.” An-Najm:45.

“dan penciptaan laki-laki dan perempuan.” Al-Lail : 3

2. Ruh dan Jasad

Jikalaulah jasad tanpa ruh maka disebutlah ia mati, sedang jika ruh tanpa jasad maka sekali-kali tiadalah ia berada di alam dunia melainkan telah kembali pada genggaman ALLAH Tabaraka wa Ta’ala.

ALLAH Tabaraka wa Ta’ala Berfirman :

“dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan Jasad).” At-Takwir:7

Artinya bahwasanya Jasad dan ruh itu adalah sebagai berikut :

Jasad ialah perpaduan tulang, daging, otak dan hati itu beserta organ –organ tubuh yang lain itu sekaliannya, sedang ruh ialah perpaduan pikiran (akal) dan perasaan yang disatukan lagi dibungkus oleh ruh. Maka jika seorang manusia telah wafat, niscaya yang tersisa di muka bumi adalah jasad (tulang,daging, otak, dan hati dan organ tubuh yang lain) hingga seiring berlalunya masa niscaya raiblah daging dengan sekalian organ tubuhnya yang lain hingga yang tersisa hanyalah tulang, sedang ruh (Pikiran dan Perasaan dibungkus ruh) manusia yang telah wafat itu niscaya ruhnya itu telah kembali pada genggaman ALLAH hingga pada akhirnya semua manusia dibangkitkan dan dipersatukan kembali antara ruh dan jasadnya.

3. Otak dan Hati

Dalam dunia pengetahuan dikatakan bahwa otak dan hati adalah dua organ tubuh manusia, yang mana otak adalah salah satu organ pada bagian kepala manusia yang berisikan pikiran – pikiran yang terlahir daripadanya (Otak). Demikian pula dengan hati, ia adalah organ tubuh yang berisikan perasaan-perasaan tentang segala sesuatu yang tengah di hadapi manusia. Maka didalamnya terdapat hal yang ghaib dengan yang nyata. Otak adalah hal yang nyata, jikalaulah kepala manusia dibuka maka akan didapati atas apa yang dinamai dengan otak sedang ia bukanlah pikiran yang ghaib adanya dan hanya ada dimasa manusia itu hidup demikian pula halnya dengan hati, jikalaulah dada manusia dibuka maka tentulah akan didapati atas yang dinamai dengan hati, sedang yang ghaib adalah atas apa – apa yang berada didalamnya dengan ghaib (tiada berwujud) yaitu perasaan.

Seumpama bingkisan kado, otak dan hati ialah sampul sedang akal (pikiran) dan perasaan adalah isinya. Dan lagi seumpama jasad dan ruh, jasad adalah sampul yang membungkus ruh manusia.

Dan dalam hal ini, jikalaulah ada bagimu perfanyaan. Bagaimanakah gerangannya dengan akal (Otak) dan Hati yang tiada berpasangan??. Maka yang sedemikian itu, engkau serahkanlah akalmu pada dunia agar engkau menemui orang-orang yang berkenan disisimu dalam perkara urusan duniamu dalam mencari nafkah dan sebagainya, lalu bagaimakah gerangannya dengan hati?? Bagi yang belum menikah, maka agar hendaknya engkau menemukan sesiapa yang selayaknya bagi pasangan hatimu dalam perkara dunia menuju akhirat jikalaulah engkau dengan sebenar-benar memikirkan.

4. Tangan kiri dan Tangan Kanan

5. Kaki Kiri dan Kaki Kanan

6. Mata Kiri dan Mata Kanan

7. Telinga Kiri dan Telinga Kanan

8. Dan Lain sebagainya

Firman ALLAH Ta’ala :

Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir. Al-Balad : 08-09

Dalam hal ini ALLAH Subhana wa Ta’ala berfirman :

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin. dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?. Adz-Dzaariyat : 20-21.

Pada Sesuatu Yang Disifatkan Kepada Manusia

1. Ilmu dan Pengetahuan

Seseorang yang mengetahui maka belum tentulah ia mengerti sedang seseorang yang mengerti tentu karena ia mengetahui, seumpama Otak dan Hati, maka pengetahuan tempatnya adalah didalam akal manusia, sedang ilmu adalah didalam hati. Oleh karena pengetahuan adalah dapat disampaikan pada yang lain sedang pengetahuan itu tiada berfaedah atas dirinya, dan ilmu adalah suatu yang dapat disampaikan kepada orang lain sedang ilmu itu berfaedah lagi berada atas dirinya.

Sesungguhnya pengetahuan itu hanyalah bagi dunia, sedang ilmu selayaknya adalah untuk akhirat. Seumpama pengetahuan duniawi manusia yaitu Fisika, Biologi, Ekonomi dan lain sebagainya yang adalah merupakan untuk dunia semata, sedang ilmu akhirat hanyalah satu saja yaitu Ajaran Syar’i dan sungguh bahwasanya ilmu akhirat (Agama) adalah satu derajat lebih tinggi daripada pengetahuan dunia yang sifatnya hanya sementara.

2. Iman dan Taqwa

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda : “Sesungguhnya..pada hakikatnya iman itu telanjang sedang pakaiannya adalah taqwa”.

Sebagaimana Firman ALLAH Subhana wa Ta’ala yang berbunyi :

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi `auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Al-A’raaf : 026.”

Maka ketahuilah olehmu, bahwa sesungguhnya taqwa itu adalah alam pikir manusia (akal), sedang Iman itu ialah alam hati. Seumpama pengetahuan dan Ilmu, jikalaulah pengetahuan manusia ditujukan kepada Akhirat maka itulah takwa, demikian pula dengan ilmu yang ditujukan kepada akhirat (Ajaran Syar’i) maka itulah Iman. Sedang jika pengetahuan dan ilmu yang hanya ditujukan pada dunia niscaya binasalah perkara akhiratnya, seolah dunia adalah sebenar-benar syurga bagi mereka, dan demikianlah ALLAH mengkhiaskan bagi orang-orang jahil, kufur lagi kafir. Dan seiring menguatnya keimanan seorang hamba akan menguat pulalah ketakwaannya, sedang apabila keimanan seseorang itu menipis maka menipis pulalah ketaqwaannya.

3. Akhlak dan Sifat

Adalah Akhlak itu watak maupun perilaku yang digariskan oleh baik buruknya pola pikirnya (akal) yang ia tunjukkan dengan perkataan dan perbuatannya, sedang sifat adalah sesuatu yang digambarkan oleh hatinya hingga ia menunjukkan sifatnya melalui perkataannya, gerak langkahnya, raut wajahnya, sorot matanya atau yang lain. Singkatnya Akhlak ialah segala sesuatu yang adanya didalam diri manusia, beralih keluar diri hingga agar bagaimana manusia yang lain menilai dirinya. Sedang Sifat ialah sesuatu yang adanya didalam diri dan tetap berada didalam diri, sedang jikapun ia keluar maka ia tetap bermanfaat atau tidak bermanfaat lagi berfaedah atau tidak berfaedah untuk dirinya sendiri.

4. Dan Sebagainya

Pada Dua Hal Yang Berbeda Yang Berpasang-Pasangan Namun Berlawanan Atau Bertolak Belakang

Jika segala sesuatu yang dilukiskan oleh yang sedemikian itu pada manusia, maka tentulah sepasang suami istri itu akan bercerai dan tiadalah mereka dapat dipadu melainkan jika kebaikan di antara keduanya itu dipertemukan. Pada hakikatnya mereka adalah berpasangan, namun oleh karena arti lagi makna daripada keduanya bertolak belakang niscaya mereka tiadalah dapat dipadu antara yang satu dengan yang lain.

Dan berikut adalah dua hal yang berbeda dan berlawanan :

1. Baik dan Buruk

Tiadalah kebaikan itu melainkan karena tiada baginya keburukan, dan tiada pulalah keburukan itu melainkan karena tiadalah jua baginya kebaikan.

2. Pahala dan Dosa

Pahala adalah suatu amalan baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan manusia yang menghasilkan kebaikan atas dirinya maupun orang lain dan sekali-kali tiadalah baginya kerugian itu. Sedang dosa adalah suatu amalan perkataan dan perbuatan manusia yang menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri maupun orang lain.

3. Syurga Dan Neraka

Inilah antara suatu nikmat dan azab setelah hari penghisaban yang dinanti-nantikan oleh manusia, sedang tiap-tiap amalan baik maupun buruk, amalan pahala dan dosa akan dibenarkan oleh syurga dan neraka yang sebahagian manusia mengingkarinya karena nikmat dunia yang sifatnya hanya sementara.

4. Dan Sebagainya

Yang sedemikian ini, agar kita segenap manusia hamba-hamba ALLAH mengingat lagi memanjatkan puji-pujian atas diri-Nya. Sedang kesemua ini adapun kutuliskan adalah sebagai tanda – tanda kebesaran ALLAH bagi orang – orang yang berpikir yaitu orang-orang yang sudilah kiranya baginya memikirkan.

Sebagaimana Firman ALLAH Ta’ala di atas :

Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Al-A’raaf : 026.

Dan tidaklah aku mengambil tulisan ini dari yang lain, melainkan inilah kaji diri yang aku beroleh dari kehidupan ini. Dan tiadalah yang memikirkan selain daripada orang-orang yang berpikir, dan tidak pula merasakan melainkan hanya bagi orang-orang yang merasakannya lagi menggunakan perasaannya.

Wallahu Ta’ala A’lam

Jika terdapat suatu perkataan yang tiada berkenan bagimu, maka kepada ALLAH aku memohon ampun sedang kepada kamu sekalian aku memohon maaf.

Jazzakumullahu khairaan Katsiron.

http://tausyah.wordpress.com
READ MORE →
Bagikan Ke :

GOLONGAN YANG KELUAR DARI NERAKA MENUJU SYURGA

Sudah kita ketahui bahwa syurga dan neraka adalah alam akhirat yang nyata dan tidak di ragukan lagi buat orang-orang beriman.
Alam tempat dimana manusia menerima pembalasan dari amalannya ketika di dunia.

Yang ingkar akan masuk ke dalam neraka dan yang taat masuk ke dalam syurga.
Namun begitu kami cuba memisahkan antara neraka dan syurga ini sebagai tempat yang harus di tempuh oleh golongan kaum,artinya mereka terlebih dahulu masuk neraka karena dosa-dosanya.
Namun kemudian mereka dapat menikmati syurga karena tahapan yang mereka tempuhi.inilah yang menyebabkan kami pisahkan dari segi perjalanan Roh seseorang merentasi kehidupan ini.

Bagi syaitan,iblis,orang kafir dan orang-orang yang menyekutukan Alloh Subhanahu Wata'ala,mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya.
Jadi perjalanan mereka terhenti sampai destinasi ke enam sahaja.
Tetapi bagi umat Nabi Muhammad Shollallohu alaihi wa-sallam yang berdosa dan tidak menyekutukan Alloh,mereka di siksa di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang ia lakukan,dan pada akhirnya akan di masukkan syurga.golongan inilah yang di siksa terlebih dahulu sebelum masuk syurga dan banyak hadist yang menerangkan masalah itu.

Walaupun begitu,para Nabi dan Rosul,wali-wali Alloh Subhanahu Wata'ala,orang yang beriman dan dirahmati Alloh,mereka tidak menempuh neraka untuk memasuki syurga.mereka lansung merasakan kenikmatan syurga yang di janjikan Alloh untuk mereka.

GOLONGAN YANG KELUAR DARI NERAKA MENUJU SYURGASayaiton iblis dan orang2 kafir kekal di dalam neraka untuk selama2nya.di sana mereka menempati kamar2 penjara,di seksa dan dibakar.

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:
Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang lalim.QS.AL-A'raf:41

Adapun umat Nabi Muhammad Shoillallohu Alaihi wa-sallam yang berdosa tidak ada yang kekal di dalam neraka. Betapapun besar dosanya,setelah dibakar beberapa lamanya di dalam neraka itu,pada akhirnya akan di keluarkan juga.Mereka di neraka ada yang sesaat,ada yang sehari,ada yang sebulan,ada yang setahun,dan yang paling lama adalah menurut umurnya di dunia.Sesudah itu di keluarkan dan di masukkan ke dalam syurga.

Sabda Rosullulloh Shoillallohu Alaihi wa-sallam:
Dari Anas bin Mali r.a.,katanya: Bersabda Nabi Shollallohu alaihi wa-sallam: Di keluarkan dari dalam neraka itu barangsiapa yang mengucapkan "laailaha illalloh" dan di dalam hatinya terdapat sebesar biji syair kebajikan.
Di keluarkan dari dalam neraka itu barangsiapa yang mengucapkan "laailaha illalloh" dan di dalam hatinya terdapat sebesar gandum kebajikan.
Di keluarkan dari dalam neraka itu barangsiapa yang mengucapkan "laailaha illalloh" dan di dalam hatinya terdapat sebesar zarah kebajikan.Berkata Abu Abdillah,katanya: Ubadah menceritakan hadist ini dari Qatadah yang di terimanya dari Anas dari Nabi Shollallohu alaihi wa-sallam dalam soal keimanan.HR.Bukhari.

Dari Ubadah bin Samit r.a. Mengatakan: Bersabda Rosululloh Shollallohu alaihi wa-sallam: Apabila Alloh Subhanahu Wata'ala telah selesai menghisab(mengadili) hamba-Nya di hari kiamat,yang terkhir sekali ialah dua orang umatnya.kedua orang ini di suruh masuk ke dalam neraka,dia tidak mau.lalu Alloh Subhanahu Wata'ala bertanya: mengapa tidak mau? Sahut keduanya: kami mengharap akan Engkau ya Alloh,untuk memasukkan kami ke dalam syurga.Maka Alloh memasukkan keduanya.kata Ubadah bin Samit: Ketika Nabi Shollallohu alaihi wa-sallam menyebutkan hadist ini,aku melihat wajahnya berseri-seri kegirangan.HR.Muslim.

Barangsiapa yang mengaku dirinya muslim,mengucapkan dua kalimah syahadat,maka di tidak kekal di dalam neraka ,kecuali mereka menyekutukan Alloh.

Pada suatu hari Jibril as datang kepada Nabi Muhammad Shollallohu alaihi wa-sallam,merupakan seorang laki-laki berpakaian serba putih.seorang laki-laki yang tampan paras mukanya.
Maka Nabi Shollallohu alaihi wa-sallam bertanya:
Hai,Jibril,di manakah umatku di hari kiamat ?

Jawab Jibril as: Hai,Muhammad Shollallohu alaihi wa-sallam,mereka berada pada suatu bumi yang licin,tidak berumput dan tidak berpohon untuk bernaung kepanasan.Bukit-bukit bertaburan seperti bulu burung yang di terbangkan angin.Lalu mereka di lempar ke dalam Neraka Jahannam yang mempunyai tujuhpuluh ribu Ziham,iaitu kekang dari api.Tiap-tiap satu Ziham itu tujuhpuluh ribu malaikat yang menariknya.
Ketika itu berfirman Alloh Subhanahu Wata'ala: Hai Jahannam,jangan engkau makan mereka yang mengucapkan "laailaha illalloh".Jawab neraka itu: Aku hanya memakan mereka yang menyembah selain Engkau.maka selamatlah mereka yang mengucapkan "laailaha illalloh".

Kata Nabi Shollallohu alaihi wa-sallam: Alhamdulillah,umatku mengucapkan "laailaha illalloh". Nabi Shollallohu alaihi wa-sallam sangat senang bila umatnya masuk syurga.di waktu meniti titian shirath Nabiakan berdoa "salim,salim" yang artinya selamat,selamat,demikian ucapan Nabi terus-menerus tiada henti-hentinya.

Ketika itu banyak umatnya yang terjatuh ke dalam neraka,kemudian Nabi Shollallohu alaihi wa-sallam berdoa kepada Alloh Subhanahu Wata'ala supaya umatnya di keluarkan dari neraka.Alloh Subhanahu Wata'ala mengabulkan doa Nabi dan memerintahkan malaikat turun ke neraka untuk mencari umat Nabi Muhammad Shollallohu alaihi wa-sallam,mereka di kenal dari bekas sujudnya,karena bekas sujud tidak termakan api neraka.Sedangkan bekas wudhu sembahyang itu nanti di akhirat akan bercahaya,seperti bulan purnama,itulah yang membedakan umat Muhammad Shollallohu alaihi wa-sallam dengan yang lainnya di dalam neraka itu.

Dari Abu Hurairah r.a.,mengatakan :Bersabda Nabi Shollallohu alaihi wa-sallam ,mencontohkan sesudah berkata dengan perbuatan ,hingga selesai: Apabila Alloh Subhanahu Wata'ala telah selesai mengadili hambanya dan bila Dia berniat hendak mengeluarkan umatnya dari neraka,lalu Dia menyuruh malaikat mengeluarkan mereka dari dalam neraka itu.Orang yang di keluarkan itu ialah orang yang tidak pernah menyekutukan Alloh dengan sesuatu apapun.yang di maksud oleh Alloh Subhanahu Wata'ala untuk di keluarkan itu ialah orang yang mengucapkan "laailaha illalloh". Di dalam neraka itu mereka di ketahui hanya dengan bekas sujud.Bekas sujud ini tidak di makan oleh neraka.Neraka haram memakannya.Lalu merekapun keluarlah dari neraka itu.sesudah itu mereka di siram dengan air hidup,lantas mereka bangun seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pinggir sungai.HR.Muslim.

Barangsiapa yang berwudhu,hendaklah baikkan wudhunya itu.seorang muslim akan memanggil kawannya di dalam neraka nanti ialah(dengan melihat bekas wudhunya itu bercahaya) tujuh puluh tahun perjalanan.HR:Abu Daud.

Daripada Abu Hurairah r.a.,mengatakan: Aku pernah mendengar Rosululloh Shollallohu alaihi wa-sallam bersabda: Bahwa untuk mengetahui umatku pada hari kiamat(di dalam neraka) ialah dengan gurah muhajalin dari bekas wudhunya itu.Barangsiapa yang sanggup memanjangkan gurahnya itu,maka hendaklah kerjakan.Muttafaq Alaih.

GURAH MUHAJALIN,iaitu: Bekas wudhu itu,bercahaya di akhirat bagai bulan purnama,membedakan umat Nabi Muhammad Shollallohu alaihi wa-sallam dengan umat lainnya.
Yang membedakan lagi,umat Nabi Muhammad Shollallohu alaihi wa-sallam di neraka tidak buta,tidak pekak,tidak hitam wajahnya dan tidak di belenggu.

Jangan pula engkau memubadzirkan air ketika berwudhu,islam tidak mengajarkan memboros air dan apa-apa yang mubadzir.

Dari Abu Hurairah r.a. Mengatakan,bersabda Rosululloh Shollallohu alaihi wa-sallam : Bahwa syafaatku nanti di hari kiamat(dalam neraka) ialah terhadap umatku yang mengerjakan dosa besar.Mereka di masukkan hanya pada pintu pertama Neraka Jahannam.Wajah mereka tidak hitam,mata mereka tidak buta,dan mereka tidak di belenggu dengan rantai,tidak berdampingan dengan syaitan.Mereka tidak di pukuli dengan maqami',iaitu cemeti api dan tidak di lemparkan ke lapisan neraka yang di bawah sekali.Mereka yang di dalam neraka ada yang sehari,ada yang sebulan dan ada yang setahun.sesudah itu di keluarkan .Adapun mereka yang paling lama di dalam neraka itu ialah selama berada di dunia,semenjak dia dijadikan sampai meninggal,iaitu tujuh puluh tahun.HR.Hakim dan Tarmidzi.

Walau di neraka umat Nabi Shollallohu alaihi wa-sallam tidak lama bukan berarti kita meringankan atau menyepelekan dosa,karena bisa jadi kita akan mati dalam keadaan kafir jika kita tidak dari sekarang membenahi selalu akan keimanan.Ingatlah iman umat akhir zaman itu datang dan pergi,bagaimana kalau kita mati dalam keadaan tanpa bawa iman ,maka celakalah kita di alam barzakh juga di akhirat nanti.

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra.Mengatakan ;Bersabda Nabi Shollallohu Alaihi wa-sallam: Aku tahu orang yang terakhir sekali keluar dari neraka dan yang terakhir masuk syurga.Orang itu keluar dari neraka merangkak.Kata Alloh Subhanahu Wata'ala :Pergilah engkau,masuklah ke dalam syurga.Lalu dia datang.Ketika itu dia menghayalkan bahwa syurga itu telah penuh.Lantas dia kembali seraya berkata: Ya,Tuhan-ku,aku dapati syurga itu telah penuh.Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:Masuklah ke syurga itu!Untuk engkaulah syurga itu seperti dunia,malah sepuluh kali lipat(lebih luas lagi).Kata orang ituAlloh memperolok-olokkan aku atau Dia mentertawakan aku.Sedangkan Engkau adalah Raja.Kata Ibnu Mas'ud:Aku lihat Rosullulloh shollallohu alaihi wa-sallam waktu mengatakan hadist itu tertawa sehingga aku melihat taringnya.Dan dia katakan yang demikian itu penduduk syurga itu hampir penuh.HR:BUKHARI.

Setelah umat Nabi Muhammad keluar semua,maka yang masih tinggal di neraka itu ialah,iblis,syaitan dan mereka yang kafir.
Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:

Dan (orang-orang durhaka) berkata: "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu (di dunia) kami anggap sebagai orang-orang yang jahat (hina).Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?"QS.Shaad:62-63.

adapun yang menjaga neraka itu adalah Malaikat Malik(Zabaniyah)...

Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir,....QS.Al-Muddasir:31

Semoga ada manfaat untuk selalu membenahi hati agar selalu mendekat dan semakin mendekat kepada Alloh SWT....aamiin aamiin yaarobbal'alaamiin.

Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuubu Ilaik.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Ketika Alloh Kagum

Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad Shollallohu alaihi wa-sallam dan berkata bahwa ia sangat lapar.

Beliau membawanya ke istri-istrinya, namun tidak mempunyai apapun selain air.

Kemudian Beliau bertanya kepada para sahabat : “Siapa diantara kalian yang sanggup menjamu tamu malam ini?”

Seorang sahabat Anshar menjawab : “Hamba wahai Rasulullah” kemudian orang itu pergi bersama sahabat tadi.

Ketika sampai di rumah sahabat itu berkata kepada istrinya : “Apakah engkau mempunyai makanan?”

Jawab istri : ”Tidak kecuali makanan untuk anak-anak”.

Sahabat itupun berkata : “Hiburlah anak-anak dengan sesuatu. Jika mereka ingin makan maka tidurkan mereka. Jika tamu kita masuk padamkan lampu dan perlihatkan seakan kita ikut makan”.

Kemudian mereka duduk bersama dan tamu itupun makan.

Sahabat dan istri bermalam dalam keadaan lapar.

Ketika pagi harinya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad Shollallohu alaihi wa-sallam, beliau bersabda : “Allah Subhanahu Wata'ala kagum atas perbuatan kalian dalam menjamu tamu semalam”
(HR Bukhari Muslim)
READ MORE →
Bagikan Ke :

TIPS MEMILIH PASANGAN HIDUP

Menikah mengandung tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, memilih pasangan hidup juga merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan. Rasulullah SAW telah memberikan teladan dan petunjuk tentang cara memilih pasangan hidup yang tepat dan islami. Insya Allah tips-tips berikut ini akan dapat bermanfaat.

A. Beberapa kriteria memilih calon istri

1. Beragama islam (muslimah). Ini adalah syarat yang utama dan pertama.
2. Memiliki akhlak yang baik. Wanita yang berakhlak baik insya Allah akan mampu menjadi ibu dan istri yang baik.
3. Memiliki dasar pendidikan Islam yang baik. Wanita yang memiliki dasar pendidikan Islam yang baik akan selalu berusaha untuk menjadi wanita sholihah yang akan selalu dijaga oleh Allah SWT. Wanita sholihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia.
4. Memiliki sifat penyayang. Wanita yang penuh rasa cinta akan memiliki banyak sifat kebaikan.
5. Sehat secara fisik. Wanita yang sehat akan mampu memikul beban rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik.
6. Dianjurkan memiliki kemampuan melahirkan anak. Anak adalah generasi penerus yang penting bagi masa depan umat. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW menganjurkan agar memilih wanita yang mampu melahirkan banyak anak.
7. Sebaiknya memilih calon istri yang masih gadis terutama bagi pemuda yang belum pernah menikah. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara keluarga yang baru terbentuk dari permasalahan lain.

B. Beberapa kriteria memilih calon suami

1. Beragama Islam (muslim). Suami adalah pembimbing istri dan keluarga untuk dapat selamat di dunia dan akhirat, sehingga syarat ini mutlak diharuskan.
2. Memiliki akhlak yang baik. Laki-laki yang berakhlak baik akan mampu membimbing keluarganya ke jalan yang diridhoi Allah SWT.
3. Sholih dan taat beribadah. Seorang suami adalah teladan dalam keluarga, sehingga tindak tanduknya akan ‘menular’ pada istri dan anak-anaknya.
4. Memiliki ilmu agama Islam yang baik. Seorang suami yang memiliki ilmu Islam yang baik akan menyadari tanggung jawabnya pada keluarga, mengetahui cara memperlakukan istri, mendidik anak, menegakkan kemuliaan, dan menjamin kebutuhan-kebutuhan rumah tangga secara halal dan baik.

Sebagai catatan tambahan, dianjurkan memilih calon pasangan hidup yang jauh dari silsilah kekerabatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keturunan dari penyakit-penyakit menular atau cacat bawaan kekerabatannya.Selain itu juga dapat memperluas pertalian kekeluargaan dan ukhuwah islamiyah.

Semoga kita semua dibimbing oleh Allah SWT dalam berikhtiar mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dan diridhoi-Nya serta dapat ikut serta menemani kita ke surga dunia dan akhirat. Aamiin.

Referensi:

1. Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda : “Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, lalu pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagia.” (Muttafaqun ‘Alaihi)
2. “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu … .” (QS. Al Baqarah : 221)
3. “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula) … .” (QS. An Nur : 26)
4. “Maka wanita-wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya, oleh karena itu Allah memelihara mereka.” (QS. An Nisa’ : 34)
5. “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah.” (HR. Muslim)
6. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : ” … kawinilah perempuan penyayang dan banyak anak … .” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)
7. Dari Jabir, dia berkata, saya telah menikah maka kemudian saya mendatangi Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam dan bersabda beliau Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam : “Apakah kamu sudah menikah ?” Jabir berkata, ya sudah. Bersabda Rasulullah : “Perawan atau janda?” Maka saya menjawab, janda. Rasulullah bersabda : “Maka mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan, kamu bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu.”
8. “ … dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al Baqarah : 221)
9. “Apabila kamu sekalian didatangi oleh seseorang yang Dien dan akhlaknya kamu ridhai maka kawinkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannyamaka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan.” (HR. At Tirmidzi)
10. “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya)lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nur : 32)
11. Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi WaSallam : “Jangan membenci seorang Mukmin (laki-laki) pada Mukminat (perempuan) jika ia tidak suka suatu kelakuannya pasti ada juga kelakuan lainnya yang ia sukai.” (HR. Muslim)
12. Al Hasan bin Ali rahimahullah pernah berkata pada seorang laki-laki : “Kawinkanlah puterimu dengan laki-laki yang bertakwa sebab jika laki-laki itu mencintainya maka dia akan memuliakannya, dan jika tidak menyukainya maka dia tidak akan mendzaliminya.”

copyright http://cara-muhammad.com
READ MORE →
Bagikan Ke :

HATI RAHASIA ILAHI

Assalamualaikum warohmatullohi wa barokaatuh.

Hati manusia bisa berubah setiap saat.Berubah jadi lebih baik itu jadi harapan.Tapi ingatkah kalian,semakin bertambah baik maka semakin gencar iblis syaiton mengejarmu dan menjadikan kalian target mereka untuk di takhlukkan.

Berbahagialah jadi target mereka,kerna bnyak manusia di jerat oleh mereka dalam perangkap maksiat setelah mereka tidak sadar masuk perangkapnya maka mereka tinggalkan dan tinggal melihat mengawasi tingkah laku mereka,kerna manusia seperti itu sudah jadi sebagian dari mereka,lain halnya jika kita jadi target mereka,mereka anggap kita musuh dan mereka berusaha mengajak damai.
Kita tau mereka memang musuh bagi kita jadi pantang untuk kita damai dengan para iblis syaiton lanattolloh.

Saudaraku...

Kalian boleh membenci seseorang,tapi jangan benci orgnya,tapi bencilah sifatnya dan ingatlah jangan tanamkan kebencian kerna hati kita ada pemiliknya dan stiap saat bisa berubah seperti kehendak Alloh.

Jika sekarang kalian membenci seseorang karena jahat,dzolim,bisa jadi besok atau lain hari mereka jadi manusia yg jauh lebih baik dari kita dan bisa jadi ganti kita yg jahat atau mendzolimi orang lain.

Sebaik2 manusia membenci sifat2 yg merusak dan menyesatkan dari agama Alloh,bukan membenci orangnya.ingatlah kita sama hewan najiz pun di larang memusuhi atau membunuh kecuali ada keperluan sesuai syar'i...
SEBERAPA PANTAS ENGKAU MEMBENCI SESEORANG SEDANG HATI DAN JIWA KITA SEMUA DALAM GENGAMMAN ALLOH AZZA WAJJALA??
READ MORE →
Bagikan Ke :

SIKSA NERAKA III

Adapun siksaan yang paling ringan di neraka itu ialah berterompah dari api dan mendidih benak di kepala karena panasnya.
Dari Abu Bakar ra.mengatakan;bersabd Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam: seringan-ringan siksaan di dalam neraka itu ialah memakai terompah dari api.mendidih benak di kepala karena panasnya.HR.Muslim..

Itulah siksaan neraka yang paling ringan.itulah penderitaan Abi Thalib ra,iaitu bapa saudara Nabi Shollallohu Alaihi Wa-sallam sendiri dari Abu Bakar bin Abu Syaibah ra,katanya:Bersabda Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam: siksaan yang di alami oleh Abu Thalib di dalam neraka itu ialah memakai sepatu dari api dan mendidih benak di kepala karena panasnya.HR.Muslim.

Abi Thalib masuk neraka karena mati dalam keadaan kafir dan tidak mau mengucap kalimah syahadah,dia yang menjaga,membela Nabi Shollallohu alaihi was-sallam,dia sangat sayang kepada Nabi Shollallohu alaihi was-sallam dan Nabi Shollallohu alaihi was-sallam juga sangat hormat kepadanya.
Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam mendoakan supaya di ringankan penderitaannya dalam neraka.doa Nabi di terima Alloh Subhanahu Wata'ala.karena itulah Abi Thalib di ringankan siksanya dalam neraka iaitu memakai terompah dari api dan mendidih benak di kepala karena panasnya.itulah siksa neraka yang paling ringan.

Adapun umat Nabi Muhammad Shollallohu alaihi was-sallam dalam neraka di siksa menurut kadar dosanya di waktu hidup.ada yang di bakar hanya hingga kedua mata kakinya saja,ada yang hingga betis,ada yang hingga pusar dan ada yang sampai telinga.

Dari Abu Hurairah ra,mengatakan :bersabda Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam: orang yang di dalam neraka itu ada yang di bakar hanya sampi lututnya saja,ada pula yang sampai pusar,ada yang sampai tenggorokan dan ada pula yang sampai ke telinganya.HR.Muslim.

Dari Nu'man bin Basyir ra.mengatakan:Aku pernah mendengar Nabi Shollallohu alaihi was-sallam bersabda: Bahwa azab siksaan neraka itu di timpakan kepada seseorang di neraka nanti iaitu di letakkan bara api di atas kedua tumitnya,maka mendidih benak di kepala karena panasnya.HR.Bukhari.

Orang yang sangat keras sika di neraka itu ialah orang yang menyembah dan yang membuat berhala,orang yang tidak mengamalkan ilmunya,orang yang takabur,orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan mereka yang munafik.

Mereka yang mempersekutukan Alloh,orang-orang yang menjadi musuh nabi-nabi di dalam neraka itu sangat keras siksanya.seluruh tubuh mereka di tutupi api,kulit,kepala dan tubuh mereka terkelupas dan muka mereka di bolak-balik di dalam api.

Dari Anas bin Malik ra.mengatakan:bersabda Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam: Yang bersangatan siksa di hari kiamat nanti ialah tukang gambar(pembuat patung)

Dari Nu'man bin Basyir ra.mengatakan: bersabda Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam: bahwa orang yang sangat keras siksanya di hari kiamat(dalam neraka)ialah orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya.HR. ibnu Hibban.

Pada hari kiamat (di dalam neraka)mereka yang tidak mengamalkan ilmunya itu di kekang dari api.tiap-tap kekangnya di tarik oleh tujuh puluh ribu malaikat.HR.Muslim.

Yang di maksud ilmu ialah ilmu agama.Orang yang tidak mau mengajarkan ilmu agama dengan kata lain,orang alim,atau ulama,uztad,yang tiada mau mengamalkan ilmunya,maka orang ini akan di kutuk oleh Alloh Subhanahu Wata'ala dan di neraka nanti di kekang dengan kekang api neraka.

Dari Abu Hurairah ra.mengatakan: bersabda Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam : barangsiapa yang diam saja bila ditanya orang dari hal suatu ilmu,maka dia akan di di kekang di hari kiamat(dalam neraka) dengan kekang dari api.HR.Tarmizi.

>>Pertama orang yang sangat keras siksanya adalah menyekutukan Alloh.

>>kedua siksa yang keras di dalam neraka adalah orang-orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya.

>>ketiga yang sangat keras siksanya ialah orang munafik.mereka menempati neraka paling bawah sekali.

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka."Qs.An-Nisa':145.

Alloh juga menjanjikan kepada orang-orang munafik,laki-laki perempuan dan mereka yang kafir.mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya.

>>keempat orang yang keras siksanya di dalam neraka orang yang tidak mau membayar zakat.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,"Qs.At-Taubah:34.

Di dalam neraka orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu mulutnya di koyak /di sobek lebar-lebar,sesudah itu di masukkan bara api ke dalam mulutnya,mereka memekik kesakitan .sesudah itu harta yang disimpannya dahulu di bangkitkan menjadi ular yang berbisa dan melilit seluruh tubuhnya.sedang orang yang memakan harta anak yatim,di dalam neraka mereka memakan bara api yang sangat panas hingga memenuhi perutnya.

>>kelima orang yang sangat keras siksa di dalam neraka ialah orang yang mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram,antara yang hak dengan yang batil.di samping mereka sembahyang,mereka juga berzina.

Dari Abi Zaid Usamah bin Zaid ra.mengatakan :aku pernah mendengar Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam bersabda:
Pada hari kiamat ,iaitu di dalam neraka ,ada seorang yang ditarik perutnya panjang-panjang ke depan.sudah itu di putar seperti memutar kedelai dalam pabrik.maka orang-orang neraka lainnya berkerumun(berkumpul ke tempat itu seraya berkata:Hai fulan,apa sebabnya engkau di siksa begini?apakah engkau tidak pernah mengerjakan suruhan Alloh SWT dan menghentikan larangannya? Jawabnya:ya,aku kerjakan.karena aku ma'ruf aku perbuat dan disamping itu yang mungkar juga aku kerjakan juga.
Mereka yang mengerjakan perintah Alloh dengan taat tapi dia juga mengerjakan larangan Alloh Subhanahu Wata'ala,umpamanya makan riba,minum kamr,judi,berzina,mencuri dll hal mungkar,maka terhadap mereka ini Alloh Subhanahu Wata'ala sangat marah .di dalam neraka nanti mereka ini di putar.

Dari Abu Hurairah ra.mengatakan .bersabda Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam: di dalam neraka itu terdapat suatu penggiling.di sana di putar ulama-ulama munafik.HR.Tarmizi.

Semoga kita bisa menjaga diri kita,keluarga kita dari siksa api neraka dimana tiada yang dapat menolong kecuali kita persiapkan diri dari sekarang mengikuti apa yang telah di contohkan Nabi Shollallohu alaihi was-sallam,sehingga kita mendapat syafaat dan terhindar dr siksa neraka yang sungguh mengerikan.

Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuubu Ilaik
READ MORE →
Bagikan Ke :

SIKSA NERAKA II

"(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,"QS.As-Syu'Ara:88

"Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong."Qs.Al-Qashash: 41.

Di dalam neraka tiada seorangpun yang akan menolong orang-orang kafir itu,mereka di pukuli dengan cemeti api,seluruh tubuh mereka berlumuran darah,dalam keadaan setengah pingsan ,antara sadar dan tidak ,mereka meminta minum : Oh,Malik(malaikat penjaga neraka),berilah aku air,berilah aku minum,haus dan dahaga.ketika itu di beri hamim iaitu: air yang sangat panas,darah dan nanah yang sangat busuk,menghancurkan rongga perut.
Firman Alloh Subhanahu Wata'ala: "memasuki api yang sangat panas (neraka),diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas."Qs.Al-Ghasyiah: 4-5.

Bilamana merasa lapar ,maka mereka itu meminta makanan : Oh Malik,berilah aku makan,karena lapar yang tidak terhingga.ketika itu di berilah makanan Dhari' iaitu : kayu yang berduri.

"Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar."Qs.Al-Ghasyiah: 6-7.

Di dalam neraka tidak ada makanan dan minuman.ini membuktikan betapa kerasnya siksaan Alloh Subhanahu Wata'ala.ketika mereka sangat haus,letih dan lapar,di pukul dan di tendang di dalam nereka itu.maka mereka menangis meminta kepada Alloh Subhanahu Wata'ala ,turunkanlah air dari awan yang bergumpal-gumpal di langit neraka itu.maka berjatuhanlah dari awan itu besi dan rantai yang menambahkan ketatnya belenggu di hari itu.,lain di minta,lain pula yang di perolehi.air minum yang di harap jatuh dari awa,maka rantai dan belenggulah yang berjatuhan,maka ketika itu turunlah dari awan itu Zamharir,iaitu air yang sangat dingin.bila diminum,maka terkoyaklah perutnya karena dinginnya.

Sabda Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam: apabila hari sangat panas(di dalam neraka itu),maka Alloh Subhanahu Wata'ala mendengar dan melihat kpada orang yang di langit dan yang di bumi.apabila berkata seorang hamba: Apakah sebabnya hari ini sangat panas ,yaa Alloh? Hindarkanlah aku dari panas api neraka.ketika itu Alloh berfirman kepada neraka itu : bahwa salah seorang dari hamba-KU minta di hindarkan dari engkau.AKU persaksikan engkau sangat panas:
Apabila hari sangat dingin,maka Alloh Subhanahu Wata'ala mendengarkan dan melihat kepada orang yang di langit dan di bumi.Apabila seorang hamba berkata: Tidak ada tuhan selain ENGKAU.apa sebabnya hari ini sangat dingin yaa Alloh? Hindarkanlah aku dari Zamhariri neraka jahannam.
Berfirman Alloh Subhanahu Wata'ala: salah seorang hamba-KU minta di hindarkan dari Zamhariri engkau.AKU persaksikan engkau akan menghindarkannya.di tanya; Apakah ZAMHARIRI itu ya Rosululloh? Jawab Nabi Shollallohu Alaihi wa-sallam .Es beku yang di suapkan ke mulut orang kafir,maka koyak perut asing-masing orang karena sangat dinginnya.. HR: Baihaqi.

Karena kerasnya azab dan siksaan,mereka menangis meminta kepada Alloh Subhanahu Wata'ala: Oh Tuhan.ampuni kami,kami sudah terlanjur berbuat dosa atau matikan sajalah kami atau hidupkan sekali lagi di dunia,supaya kami setia mengikuti Rosu.mereka menundukkan kepala sambil menangis.

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:
"Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin".Qs.As-Sajadah:12.

Jawab Alloh Subhanahu Wata'ala seperti dalam firman-NYA: "Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini (Hari Kiamat); sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan".Qs.As-Sajadah: 14.

Di dalam neraka mereka selalu minta ampunan,di suruh mintakan oleh malaikat penjaga neraka itu untuk memintakan ampun,tapi juga tidak di terima.

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:
"Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja." Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"Qs.Al-Baqarah: 80.

Siksaan yang dinyatakan di atas ialah untuk mereka yang kafir,iblis dan syaitan.adapun umat Nabi Muhammad Shollallohu Alaihi Wa-sallam siksaan azabnya lebih ringan dan tidak kekal di dalamnya,kecuali mereka menyekutukan Alloh Subhanahu Wata'ala.

Imam Ghazali menulis di dalam bukunya ,KUSUFU ULUMUL AKHIRAH.Malaikat bertanya kepada mereka di dalam Neraka itu: mengapa kamu tidak buta,sebagaimana orang-orang lain itu buta semua,mengapa tidak pekak dan tidak di kerutkan kulit kamu dan tidak di belenggu ?? Jawab mereka: kami adalah umat Nabi Muhammad Shollallohu Alaihi Wa-sallam.kami telah mengucap kalimah syahadah dan kami percaya akan hari berbangkit.

Sabda Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam:
Dari Abu Hurairah ra.mengatakan umatku pada hari kiamat (dalam neraka)ialah mereka yang berdosa besar,mereka itu di masukkan pada pintu pertama dalam neraka Jahannam.tidak di hitamkan mukanya,tidak di butakan matanya,tidak di belenggu kaki dan tangannya,tidak di dampingkan dengan syaitan,tidak di pukul dengan Maqamik,iaitu cemeti api.mereka di dalam neraka itu ada yang hanya sesaat saja,ada yang sehari,ada yang sebulan,ada yang setahun.umat Nabi Muhammad yang paling lama dalam neraka itu hanya selama hidup di dunia.inilah yang paling lama.sudah itu di keluarkan...HR.Hakim dan Tarmizi.

Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuubu Ilaik

Bersambung InsyaAlloh-->
READ MORE →
Bagikan Ke :

SIKSA NERAKA I

Neraka itu darul Azab,tempat orang kafir dan orang-orang berdosa,sangat panas ,seandainya terjatuh api neraka sebesar biji sawi ke dunia ,maka hancur alam ini karena panasnya.

Dari Abi Said Al-Khudri ra mengatakan :
Bersabda Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam: adapun ahli neraka itu setelah berada di dalam neraka,mereka tidak hidup dan tidak mati.mereka masuk neraka itu karena dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya.bagi mereka yang beriman,akan di syafaatkan Nabi Muhammad Shollallohu alaihi was-sallam,dan mereka akan di siram oleh air sungai syurga.kata Alloh Subhanahu Wata'ala : Hai,orang syurga! Berilah mereka itu air,maka mereka seperti biji-bijian yang tumbuh di aliran air sungai syurga.kata seorang sahabat: Seolah-olah Rosululloh mengembalakan domba pada suatu lembah.HR : Muslim.

Alloh menegaskan dalam Firman-Nya:"Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup."QS.Al-A'la: 13.

Di dalam neraka itu mereka dibakar,sekujur tubuh mereka hangus terbakar.tiap hangus kulitnya ,maka di tukar dengan kulit yang baru.mereka meronta kesakitan tanpa putus-putus.seluruh tubuhnya di tutupi api.
Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:"Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat."Qs.Al Mukminun: 104.

"Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak,Yang mengelupaskan kulit kepala,"Qs.Al-Ma'arij: 15-16.

"Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku."Qs.Az-Zumar: 16.

Di dalam kamar-kamar penyiksaan itulah penjara neraka dan mereka di siksa ,di pukuli dengan cemeti api,di ikat dan di belenggu.di siksa menurut amal kejahatannya selama di dunia.kulit mukanya terkelupas oleh api,demikian pula kulit kepalanya,punggung,tangan,kaki dan seluruh tubuhnya tak ada yang lepas dari siksaan yang maha dahsyat itu.

"Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka, sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan)."Qs.Al-Anbiya': 39.

Di hari itu tiada lagi pertolongan kecuali orang-orang beriman yang berdosa.orang-orang kafir kekal di dalamnya.di waktu seluruh tubuh di tutupi api dari atas kepala sampai kaki ,maka ketika itu Alloh berfirman : ''RASAKAN OLEHMU SIKSAA INI''.

"pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka dan Allah berkata (kepada mereka): "Rasailah (pembalasan dari) apa yang telah kamu kerjakan"Qs.Al-Ankabut:55.

"Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini (Hari Kiamat); sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan".Qs.As-Sajadah:14.

Seluruh tubuh tebungkus api,mengelupas kulit kepala,punggung,dan kaki.Syekh Qurthubi menulis di dalam bukunya Tazkirah :Di waktu api membakar itu ,maka mengelupas seluruh kulit,gugur daging yang melekat di tubuh dan kelihatan tulang memutih.mereka meronta kesakitan ,menjerit sekuatnya ,mereka menangis .air mata bercucuran.habis airmata maka keluarlah darah.terjadilah penyesalan yang teramat sangat ,namun semua itu tiada gunanya.

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:

"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andai kata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul".Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)."Qs.Al-Ahzab:66-67.

Dahsyatnya ancaman Alloh buat orang kafir dan berdosa di neraka......

Itulah akibat orang yang mengikut tanpa ilmu.mereka yang menyembah berhala,kayu,batu,patung,bulan,matahari dan bintang.Demikian juga orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan.maka pada hari itu mereka akan menyesal terhadap apa yang mereka lakukan selama ini.mereka mengutuk pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang membujuknya ,merayunya hingga mereka tersesat.segala pengaduan mereka tidak akan di terima oleh Alloh Subhanahu Wata'ala.ketika itu Alloh sangat marah dan mengatakan kepada mereka : manakah benda-benda yang kamu persekutukan itu??

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:"Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: "Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?"QS.Al-Qashash:74.

Tiap-tiap kulit mereka terkelupas,maka ditukar dengan kulit baru.di dalam neraka itu kulit mereka tebal sehingga empat puluh hasta.

Menurut hadist Ibnu Mas'ud,katanya:kata Nabi Shollallohu alaihi was-sallam : Orang kafir itu di dalam neraka tebal seperti Jabal Uhud.HR:Abu Daud.

Kulitnya tebal,taringnya panjang dan gerahamnya besar.suatu bentuk yang buruk dan menakutkan.kulitnya itu silih berganti.bila kulit itu hangus,maka di tukar dengan kulit yang baru.mereka tidak akan mati oleh api neraka karena mereka tidak di musnahkan.kekal mereka jadi penghuni neraka.

"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?"Qs.Thaha:124-125.

Di dalam neraka mereka akan di siksa yang sangat mengerikan,kaki tangan mereka di belenggu dengan rantai api,di samping itu duduk mereka di rantai dan kemudian di tarik dengan kekerasan.demikian pula pinggang mereka di rantai dengan rantai besi tujuh puluh hasta panjangnya.

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:"(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya."Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta."
Qs.Al-Haqqah:30-32.

Sungguh sangat menakutkan karena se keras dan sekejam sikasaan di dunia itu tidak sebanding dengan siksa di neraka,siksa yang tidak mampu otak pikiran manusia membayangkan.
Sungguh menakutkan,mata buta,pekak dan kulit mengelupas dan mengerut tebal,taring panjang,geraham besar,orang kafir di belenggu dari leher sampai ke kaki.sudah itu di tarik,di pukuli dengan cemeti api.begitulah siksa neraka,ketika itu harta dan anak tidak menolong.


Hanya orang-orang bodoh yang tidak mau berfikir akan kehidupan akhirat....

Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuubu Ilaik
READ MORE →
Bagikan Ke :

Nasehat Lukman Kepada Anaknya

Allah Ta’ala berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (QS. Lukman: 14).

Perintah Bakti pada Orang Tua

Sebelumnya Lukman menyampaikan wasiat yang amat penting pada anaknya yaitu untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada-Nya. Setelah itu, ia menggandengkan wasiat elanjutnya dengan bakti pada kedua orang tua. Ini menunjukkan berbakti pada orang tua adalah ibadah yang amat mulia karena digandengkan dengan amalan yang mulia yaitu tauhid dan menjauhi kesyirikan. Wasiat berbakti pada orang tua yang digandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah juga disebutkan dalam beberapa ayat di antaranya,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya” (QS. Al Isro’: 23).

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak” (QS. An Nisa’: 36).

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak” (QS. Al An’am: 151).

Kesusahan Ibu Ketika Mengandung Kita

Disebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwa ibu yang mengandung kita telah mengalami berbagai kesusahan. Allah Ta’ala berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah” (QS. Lukman: 14). Inilah di antara alasan kenapa kita mesti berbakti pada orang tua karena kesusahan yang ia hadapi ketika mengandung kita (Lihat Taisir Al Karimir Rahman, 648).

Mujahid berkata bahwa yang dimaksud “وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ” adalah kesulitan ketika mengandung anak. Qotadah berkata bahwa yang dimaksud adalah ibu mengandung kita dengan penuh usaha keras. ‘Atho’ Al Khorosani berkata bahwa yang dimaksud adalah ibu mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 11: 53).

Namun demikianlah kita jarang mengingat kesusahan ibu ketika mengandung kita. Jika kita mengingat demikian, tentu balas budi yang kita berikan pada ibu, bukan malah kedurhakaan, bukan malah suka membantah, dan bukan malah seringnya merendahkan ortu. Dan kita harus selalu ingat, bahwa ibu menyapih kita selama dua tahun, lalu pantaskah dengan kedurhakaan yang kita balas?

Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami atas kedurhakaan kami selama ini.

Masa Minimal Kehamilan

Dari ayat,

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

“Dan menyapihnya dalam dua tahun” (QS. Lukman: 14). dan juga ayat lainnya,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS. Al Baqarah: 233), para ulama mengambil kesimpulan bahwa waktu minimal ibu mengandung adalah 6 bulan. Demikian pendapat di antara dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma. Hal ini disimpulkan pula dari ayat lainnya,

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan” (QS. Al Ahqaf: 15). Karena kalau dihitung-hitung waktu total dari mengandung sampai menyapih adalah 30 bulan. Dan waktu menyapih adalah 2 tahun, sama dengan 24 bulan. Dengan demikian waktu minimal seorang ibu mengandung adalah 30 – 24 bulan, sama dengan 6 bulan.

Bersyukurlah pada Kedua Orang Tua

Jika kita telah mengetahui bagaimana orang tua telah mengasuh kita dan bagaimana susahnya mereka siang dan malam, maka hendaklah kita sebagai seorang anak untuk berbuat baik dan membalas kebaikan kita. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman,

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Dan ucapkanlah: "Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (QS. Al Isro’: 24).

Oleh karenanya dalam nasehat Lukman yang kita bahas, Allah Ta’ala berfirman,

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (QS. Lukman: 14). Siapa yang membalas kebaikan orang tua dengan berbuat baik padanya, maka Allah pun akan membalasnya di hari kiamat kelak (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 11: 53-54).

Syaikh As Sa’di berkata, “Hendaklah kita berbuat baik pada kedua orang tua dengan berkata yang lemah lembut, perbuatan yang baik, tawadhu’, selalu memuliakan mereka dan jangan sampai menyakiti mereka dengan perkataan atau perbuatan”. (Taisir Al Karimir Rahman, 648).

Bakti kepada Ibu Lebih Utama

Dari ayat yang kita bahas, menunjukkan bahwa bakti kepada ibu itu lebih utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ « أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « ثُمَّ أَبُوكَ »

“Seorang pria pernah mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata, ‘Siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik?’ Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, ‘Ibumu’. Dia berkata lagi, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, ‘Ibumu.’ Dia berkata lagi, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, ‘Ibumu’. Dia berkata lagi, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, ‘Ayahmu’.” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548).

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Dalam hadits ini terdapat dorongan untuk berbuat baik kepada kerabat dan ibu lebih utama dalam hal ini, kemudian setelah itu adalah ayah, kemudian setelah itu adalah anggota kerabat yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa ibu lebih diutamakan karena keletihan yang dia alami, curahan perhatiannya pada anak-anaknya, dan pengabdiannya. Terutama lagi ketika dia hamil, melahirkan (proses bersalin), ketika menyusui, dan juga tatkala mendidik anak-anaknya sampai dewasa” (Syarh Muslim, 8: 331).

Wallahu waliyyut taufiq was sadaad.

oleh: Muhammad Abduh Tuasikal

Referensi:

1. Taisir Al Karimir Rahman fii Tafsir Kalamil Manan, Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di, terbitan Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, 1420 H.
2. Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, Ibnu Katsir, terbitan Muassasah Qurthubah, cetakan pertama, 1421 H.
3. Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al Hajjaj, Abu Zakariya Yahya bin Syarf An Nawawi, terbitan Dar Ihya’ At Turots, cetakan kedua, 1392.
4. Fiqh At Ta’amul Ma’al Walidain, Musthofa Al ‘Adawi, terbitan Maktabah Makkah.

@ KSU, Riyadh, KSA, 1 Jumadil Ula 1433 H
www.rumaysho.com
READ MORE →
Bagikan Ke :

Hukum Memakai Cincin Tunangan

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim


Hukum Laki-Laki Atau Wanita Memakai Cincin Tunangan, Baik Yang Terbuat Dari Emas, Perak Atau Logam Berharga Yang LainHukum Memakai Cincin Tunangan

Oleh
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Pertanyaan.
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ditanya : Apa hukum memakai cincin tunangan .?

Jawaban.
Peningset, seperti cincin biasa, hanya saja diiringi kepercayaan sebagaimana diyakini oleh sebagian orang, dengan menuliskan namanya di cincin yang akan diberikan kepada tunangan wanitanya, sedangkan yang wanita menuliskan namanya di cincin yang akan diberikan kepada lelaki yang meminangnya, dengan keyakinan bahwa hal tersebut bisa mempererat tali ikatan antara keduanya.

Dalam keadaan seperti ini, hukumnya memakai cincin tunangan adalah haram, karena berhubungan dengan keyakinan yang tidak ada dasarnya. Juga tidak diperbolehkan bagi lelaki untuk memakai cincin tersebut untuk tunangannya karena belum menjadi istrinya, dan dinyatakan sah menjadi istrinya setelah akad nikah.

HUKUM MEMAKAI CINCIN TUNANGAN YANG TERBUAT DARI PERAK,EMAS ATAU LOGAM BERHARGA LAINNYA.

Oleh
Syaikh Shalih Al-Fauzan

Pertanyaan.
Syaikh Shalih Al-Fauzan ditanya : Apa hukum memakai cincin tunangan bila terbuat dari perak, emas atau logam berharga lainnya ?

Jawaban.
Memakai emas, baik cincin atau jenis lainnya, tidak diperbolehkan bagi lelaki dalam keadaan bagaimanapun juga, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang penggunaan emas bagi kaum lelaki dari umat ini. Beliau pernah melihat seorang lelaki memakai cincin emas di jarinya beliau langsung mencopotnya dan bersabda.

“Artinya : Salah seorang di antara kalian telah mengambil sebongkah bara dari Neraka dan menaruhnya di tanganya”

Maka diharamkan bagi lelaki untuk memakai emas, Sedangkan cincin yang terbuat dari selain emas, seperti perak dan logam lainnya, maka diperbolehkan memakainya, meski terbuat dari logam yang sangat mahal. Sedangkan cincin tunangan, bukanlah merupakan kebiasaan kaum muslimin. Bila meyakini bahwa cincin tunangan bisa memperkuat rasa sayang antara kedua suami itri, dan mencopotnya akan berpengaruh terhadap hubungan keluarga, ini merupakan syirik, dan termasuk keyakinan jahiliyah. Oleh karenanya tidak dibolehkan memakai cincin perkawinan dengan sebab-sebab.

Pertama.
Mengikuti sesuatu yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Cincin pertunangan bukan merupakan adat kaum muslimin.

Kedua.
Jika dibarengi dengan keyakinan bahwasanya cincin pertunangan bisa berpengaruh terhadap hubungan suami istri, maka sudah termasuk syirik. Tiada daya dan kekuatan hanya dari Allah.

Artinya :

Bahwa sesungguhnya tiada dalil dan tidak pula kebaikan yang diperoleh dari memakai cincin tunangan melainkan ia hanya berupa adat kebiasaan kaum kafir atau jahiliyah semata. Sedang mereka saling mengikat cincin yang sedemikian itu tat kala mereka tiada resmi terikat sebagai suami istri, dalam arti yang satu belum menjadi mahram bagi yang lain niscaya ia adalah sesuatu yang haram untuk engkau ikuti wahai hamba-hamba ALLAH..


sumber : Tausiah in Tilawatun Islamiyah.


..................¦
.................¦¦¦
.................¦¦¦
................¦¦¦¦
...........¦....¦¦¦
...........¦¦¦..¦¦¦.....¦
............¦¦¦..¦...¦¦¦
.........¦..¦¦¦¦...¦¦¦¦...¦
.........¦¦¦.¦¦¦..¦¦¦...¦¦
.¦........¦¦¦¦.¦..¦...¦¦¦....¦
..¦¦........¦¦¦.....¦¦¦¦...¦¦
....¦¦¦¦.....¦,·´¯¯(¦..¦¦¦
¦.....)¯¯`·.(………),·´¯¯(
..¦¦¦(………oOOOo ………)
_.·´¯`·. oOOOOOo,.·´¯¯`·._
`·.__.·´ oOOOOOo`·.__.·´¯
....(………)°OOO°(………)
....)__.·´ (………)`·.__(¦¦¦
..¦¦¦...¦¦¦.:)_.·´¦¦¦.¦¦.¦...¦¦¦
.¦....¦¦¦...¦¦...¦¦.¦¦..¦¦¦¦...¦¦¦
...¦¦¦¦......¦¦¦¦...¦....¦¦¦.¦¦¦..¦
¦¦.....¦¦..¦¦..¦¦¦¦......¦¦...¦¦¦
....¦¦¦¦...¦¦¦............¦....¦¦
...¦¦¦¦.¦¦.¦¦¦¦................¦
..¦¦...¦¦¦...¦¦
..¦...¦¦¦¦¦...¦
......¦¦¦¦.. — —
READ MORE →
Bagikan Ke :

Rahasia Sholat

Rahasia shalat dalam enam tingkatan berikut:

Pertama:
kehadiran kalbu yaitu tidak
mengaitkan sesuatupun di dalam
kalbunya selain Tuhan.

Kedua:
memahami makna bacaan,
dzikir, dan tasbih yang terdapat dalam shalat sedemikian hingga kalbu. ketika memahami kata-kata tersebut akan bergerak bersesuaian dengan lisan.

Ketiga:
mengagungkan, yaitu dalam
keadaan shalatnya dia menyadari akan keagungan Tuhan yang disembahnya dan menjadikan-Nya sebagai sumber segala
tujuan.

Keempat:
takut, yaitu rasa ketakutan
menguasai kalbunya dan ia akan
berusaha semaksimal mungkin supaya tidak meremehkan dan membuat kesalahan dalam ibadahnya ini.

Kelima:
harapan, kedudukan mulia dari
wujud-Nya sangat jelas bagi kita dimana.dengan rahmat dan kasih sayang-Nya Dia tidak pernah meninggalkan kita dan
akan senantiasa mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan.

Keenam:
Malu, yaitu kita menyadari
bahwa diri dan ibadah yang kita lakukan merupakan hal terkecil yang kita lakukan di hadapan-Nya.

Ibadah kita pada dasarnya merupakan sebuah kerendahan
diri dan penghambaan mutlak.

Wahai yang budiman, ini adalah tujuan akhir dari perjalanan dan lintasan setiap salik dan koridor tempat bercakap.dengan-Nya.tanpa perantara, dan tempat mengulang kalimat mulia


"Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in" . (…
hanya kepada Engkaulah kami
menyembah dan hanya kepada
Engkaulah kami mohon pertolongan)

Ya Allah! Seumpama pohon, gapaian tangan ini tak akan mampu meraih langit.kedua-Mu, dan seumpama burung akal
ini tak mampu mengepakkan
sayapnya hingga ke ketinggian jamal dan.keindahan-Mu.

Ilahi, siapakah yang akan
mampu memahami keagungan-Mu dengan pemahaman akal kecil kami, dan hingga dimanakah kami akan berhasil merayap di puncak keindahanmu
dengan keranjang bekal kami?

Ilahi,
tempatkan kami di antara pepohonan yang akar-akarnya memenuhi tanah
perkebunan, yang kobaran cintanya kepada-Mu telah memberanguskan
kalbu-kalbu dan yang aroma mewangi keindahan-Mu telah menerbangkan pikiran-pikiran ke puncak kulminasi.Yaitu
mereka yang berdatangan ke tanah penggembalaan untuk
mendapatkan-Mu, meneguk minuman.dari mata air cinta-Mu dengan cawan-cawan kasih-Mu.
Mereka yang menetap di sisi rumah-Mu,meminum air
kehidupan dari tetesan-tetesan air rahmat-Mu dan mengenal busana-busana halus dari kelembutan-Mu.

Imam Sajjad As dalam salah satu
munajatnya bersabda, "Ilahi, berikanlah kepadaku keindahan dan manisnya mengingat-Mu"

Karena kita tidak merasakan manisnya mengingat-Nya-lah sehingga kita menganggap shalat hanyalah sebuah persoalan yang biasa.

Tentang kenapa meskipun kita melakukan shalat akan
tetapi tidak merasakan keindahan
cahaya yang dipancarkannya adalah karena kita tidak melakukan shalat
dengan adab-adab, irfan dan
pengetahuan akan rahasia-rahasia yang dimilikinya.

Amirul Mukminin Ali As dalam Nahjul.Balaghah menukilkan dari Rasululloh yang bersabda,

"Aku heran dengan seseorang yang memiliki mata air di dalam rumahnya dan membersihkan diri dengan mandi sebanyak lima kali sehari namun tetap
saja berdaki dan kotor."

Karena sesungguhnya shalat seperti mata air yang jernih dimana para pelaksananya
seakan membersihkan dirinya di
dalamnya dengan shalat yang
dilakukannya sebanyak lima kali sehari.

Shalat merupakan sebuah telagadan kautsar dimana manusia membersihkan
dirinya. Jika dari shalat kita tidak
merasakan kesuciannya maka harus kita terima bahwa shalat yang kita lakukan bukanlah shalat yang hakiki.

Bisa saja shalat yang kita lakukan adalah sah dan benar, akan tetapi tidak diterima di sisi-Nya,

karena ciri-ciri shalat yang
diterima adalah shalat yang mampu membersihakan ruh dan jiwa.


Dan manusia akan mampu memfokuskan kalbunya dalam shalat ketika dia telah
berhasil menguasai mata dan telinganya di luar shalat.

Intinya, shalat merupakan even
pertemuan dan berkhalwat dengan sang Mahbub. Sebuah akhir dari perjalanan untuk menikmati wajah yang Dicinta dan saat-saat untuk terhubung dengan Yang Agung.

Kehadiran di hadapan-Nyalah
yang kadangkala menggerakkan lisan untuk menggumamkan puja puji dan syukur dan menampakkan ketakmampuan diri.

Wahai yang budiman, bagaimana orang yang tidak memiliki kekasih, tidak mengenal keindahan dan keagungannya,

tidak memberikan kalbu dan menerima ajakannya, melainkan tidur, malas, dan beratnya makanan serta kerasnya hati telah mengisi kesehariannya …

akan bergelora ketika menunggu
pertemuan dengannya, akan bergetar dan berubah pucat pasi ketika berdiri di hadapannya?
Dan selama kesibukan masih merajai dan mengikat kaki tuk melangkah,siapakah yang akan berhasil untuk melakukan pertemuan dengan selainnya?.

Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan dan tumbuhnya para remaja dalam sebuah keluarga yang kadangkala merupakan sebuah taman yang indah berbunga dan pada saat lainnya terselimuti awan sangat berpengaruh dalam membentuk karakteristik dan lintas kehidupan mereka.

Jadi, tidak benar jika dikatakan seluruh remaja dan kawula muda memalingkan diri dari pertemuan dan ziarah dengan Sang Ma'bud, karena lihatlah betapa berderet saff-saff yang menunggu di pusat-pusat ilmu dan agama.


Shaf-shaf yang setia menunggu detik-detik indah shalat berjamaah.
READ MORE →
Bagikan Ke :

♥♥ BAHAYA MENINGGALKAN SHOLAT 5 WAKTU ♥♥


Dalam suatu hadits dikatakan: Rasulullah Shollallohu alaihi wa-sallam bersabda :” Barang siapa meninggalkan sholat hingga lewat waktunya, lalu ia mengqadhanya, maka ia akan disiksa di neraka selama satu huqub. Satu huqup sama dengan delapan puluh tahun dan satu tahun terdiri dari 360 hari, dan ukuran sehari (di akhirat) adalah seribu tahun (di dunia) (dari hitungan ini satu huqup sama dengan 28.800.000 tahun.” (Majaalisil-abraar)

Dosa Bgi Orang yang meninggalkan Sholat wajib

1. Shalat Subuh : satu kali meninggalkan akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun yang sama dengan 60.000 tahun di dunia.

2. Shalat Dzuhur : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat islam.

3. Shalat Ashar : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan menutup/meruntuhkan ka’bah.

4. Shalat Magrib : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan berzina dengan orangtua.

5. Shalat Isya : satu kali meninggalkan tidak akan di ridhoi Allah Subhanahu Wata'ala tinggal di bumi atau di bawah langit serta makan dan minum dari nikmat-Nya.

Dan masih ada 15 siksaan bgi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu

=>6 Siksa di Dunia Orang yang Meninggalkan Shalat Fardhu :

1. Allah Subhanahu Wata'ala mengurangi keberkatan umurnya.
2. Allah Subhanahu Wata'ala akan mempersulit rezekinya.
3. Allah Subhanahu Wata'ala akan menghilangkan tanda/cahaya shaleh dari raut wajahnya.
4. Orang yang meninggalkan shalat tidak mempunyai tempat di dalam islam.
5. Amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala.
6. Allah tidak akan mengabulkan doanya.

=>3 Siksa Orang yang Meninggalkan Shalat Fardhu Ketika Menghadapi Sakratul Maut :

1. Orang yang meninggalkan shalat akan menghadapi sakratul maut dalam keadaan hina.
2. Meninggal dalam keadaan yang sangat lapar.
3. Meninggal dalam keadaan yang sangat haus.

=>3 Siksa Orang yang Meninggalkan Shalat Fardhu di Dalam Kubur :

1. Allah Subhanahu Wata'ala akan menyempitkan kuburannya sesempit sempitnya.
2. Orang yang meninggalkan shalat kuburannya akan sangat gelap.
3. Disiksa sampai hari kiamat tiba.

=>3 Siksa Orang yang Meninggalkan Shalat Fardhu Ketika Bertemu Allah Subhanahu Wata'ala:

1. Orang yang meninggalkan shalat di hari kiamat akan dibelenggu oleh malaikat.

2. Allah Subhanahu Wata'ala tidak akan memandangnya dengan kasih sayang.

3. Allah Subhanahu Wata'ala tidak akan mengampunkan dosa dosanya dan akan di azab sangat pedih di neraka.

Mengenai balasan bagi orang yang meninggalkan Sholat Fardu: Rasulullah Shollallohu alaihi wa-sallam, diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu, Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah, kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya: "Siapakah ini wahai Jibril"? Jibril menjawab: "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan Sholat fardhu". (Hadits Riwayat Tabrani, sanad shahih)

Semoga Kita semua dapat menunaikan Sholat 5 waktu dengan sempurna.... tanpa tertinggal walaupun 1 waktu..

Aamiin yaa Robbi..
READ MORE →
Bagikan Ke :

~SUASANA DI DALAM NERAKA~

Ada dua cara manusia memasuki neraka.

Pertama: Di halau dan dilemparkan masuk ke neraka itu.Inilah mereka kafir,munafik dan iblis.

Kedua: Dengan meniti Titian Shirothol-Mustaqim.

=>BAGAIMANA ORANG KAFIR MASUK NERAKASetelah bertemu Nabi shollallohu alaihi wa-sallam memohon syafaatnya,maka di pisahkanlah antara orang beriman dan orang kafir.Yang beriman meliputi umat seluruh nabi-nabi mulai dari Nabi Adam Alaihi sa-llam sampai Nabi Muhammad shollallohu alaihi wa-sallam.setelah mereka di pisahkan dan setelah berdiri masing-masing pada golongannya,maka orang yang kafir itu di halau dan di lempar masuk api neraka.

"dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. "Qs.Maryam:86.

Mereka di halau ke tepi jurang Neraka Jahannam.pada waktu itu di bukakan pintu neraka.api yang mengemuruh,asap mengepul,dan bunga api berterbangan kuning bercabang-cabang.mereka yang kafir gemetaran ketakutan.

"Pada hari makhluk di padang Mahsyar dikumpulkan. yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. " Qs.Al-Kahfi:100-102.


"Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana,seolah-olah ia iringan unta yang kuning."Qs.Al-Mursalat:30-33.

Jilatan api neraka seperti istana tingginya,dari jauh terdengar dentuman yang amat dahsyat yang belum pernah terlintas di hati manusia.neraka itu meraung-raung lapar akan menyiksa manusia-manusia durhaka,semakin keras dan dahsyat gemuruh neraka itu ,maka semakin kuat pekik dan jeritan orang kafir itu.mereka menjerit dan memekik bersama-sama.

Oh Tuhan,jauhkanlah neraka itu dari kami.jauhkanlah kesengsaraan itu.matikan saja kami sekali lagi,atau hidupkan kami ke dunia sekali lagi supaya kami mengikuti rosul.ketika itu Alloh Subhanahu Wata'ala menjawab: "Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat Ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri", kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir."Qs.Al-An'am:130.

Ketakutan orang kafir melihat jilatan api itu sungguh tidak pernah dan belum pernah terlintas dalam hati manusia,sungguh megerikan yang maha dahsyat.orang kafir itu menangis sambil berputus asa.

"Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat (di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus-asa."Qs.Al-Mukminun:77.


Setelah mereka di halau dan di lempar ke jurang neraka mereka tersungkur dan tengkurap,mengigil ketakutan yang teramat sangat.
Malaikat membentak dengan suara bengis:
"AYO MASUKLAH KAMU KE DALAM NERAKA INI!"
ketika itu mereka menangis sangat memilukan menyesali diri,tetapi tangisan mereka di waktu itu sedikitpun tiada gunanya,sekalipun menangis darah.
Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:

"Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: "Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman", (tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan)."Qs.Al-An'am:27.

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka".Qs.Al-Qamar:47-48.

"(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya."Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta."Qs.Al-Haqqah:30-32.

"Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka Jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka, mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya."Qs.Al-Furqan:34.

Demikianlah mereka yang kafir itu masuk neraka.mereka di belenggu,di ikat kaki dan tangannya,sudah itu di tarik,ada pula yang di dorong,di lempar berombongan.jadi mereka tidak di adili,tidak di hisab,tidak di mizan dan tidak meniti Titian Shirothol-Mustaqim.Sebab kesalahan mereka sudah jelas dan nyata.

ketika itu neraka sangat marah .Alloh Subhanahu Wata'ala mencontohkan kemarahan neraka itu dengan orang yang sedang mendidih darahnya karena marahnya sehingga nafasnya turun-naik.
Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:

"Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak,hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir). Penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?"Mereka menjawab: "Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan (nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala"Qs.Al-Mulk:7-10

naudzubillahi min dzalik.Sungguh sangat buruk kembalinya orang-orang kafir.

Setelah orang kafir itu masuk semuanya,maka neraka itu di tutup rapat-rapat.di dalam mereka itu mereka di seksa.mereka meronta-ronta kesakitan,timbul tenggelam dalam telaga -telaga neraka itu dalam air mendidih.tiap kali mereka hangus ,maka di tukar kulit yang baru.lalu dikatakan kepada mereka itu:

Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu atau besi,Qs.Al-Isra':50


=>ORANG BERIMAN BERDOSABagaimana cara masuk yang kedua ialah dengan meniti Titian Shirath,ini terjadi bagi umat bertauhid ,umat Nabi Shollallohu alaihi was-sallam dan umat nabi-nabi yang dahulu mereka yang beramal sholeh maupun mereka yang derhaka.mula-mula di hizab yaitu di adili,ditanya sampai hal yang sekecil-kecilnya.Mereka mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannyaselama hidup di dunia. sesudah itu di mizan,yaitu ditimbang dan diputuskan hukumannya.Di tentukan siapa yang masuk Syurga dan siapa yang masuk Neraka.

Mereka akan meniti Titian Shirathal-mustaqim.titian ini terbentang di punggung Neraka Jahannam.lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang.ada yang selamat sampai di seberang dan ada pula yang trjatuh ke dalam lubang Neraka Jahannam.mereka yang terjatuh terjungkir balik masuk neraka,tujuh puluh tahun lamanya terumbang-ambing di awang-awang ,sudah itu terceburlah ia ke telaga yang airnya mendidih di dalam neraka.

Dari Ibnu Abbas ra.mengatakan :pada suatu hari Rosululloh sedang duduk dengan para sahabatnya.Tiba-tiba dia mendengar suatu suara.Ketika itu Nabi bertanya:"Tahukah kamu suara apakah itu?" Jawab mereka: Alloh dan Rosul-Nyalah yang lebih tahu.Kata Nabi Shollallohu alaihi was-sallam :"Itu adalah batu yang di lemparkan ke dalam neraka.Semenjak tujuh puluh tahun yang lalu,baru sekarang sampai ke dalam neraka itu."HR:Muslim.

Di dalam hadist,Mi'raj dikatakan bahwa yang ramai terjatuh ke dalam neraka itu ialah perempuan,hal ini adalah KARENA MEREKA RAMAI YANG DURHAKA KEPADA SUAMINYA.

bersabda Nabi Shollallohu alaihi was-sallam: Kebanyakan ahli neraka itu(yang jatuh ke dalam neraka)ialah perempuan.di tanya: Apa sebabnya demikian ,ya Rosululloh? Jawab Nabi Shollallohu alaihi was-sallam: KARENA MEREKA KAFIR! Ditanya lagi : Kafir kepada Alloh ? Jawab NABI Shollallohu alaihi was-sallam: DURHAKA KEPADA SUAMINYA DAN KAFIR AKAN KEBAJIKAN !KALAU ENGKAU SEPANJANG HARI BERBUAT BAEK KEPADANYA,BILAMANA DIA MELIHAT SESUATU DARIPADAMU,LANTAS DIA BERKATA: AKU TIDAK PERNAH MENERIMA KEBAJIKAN DARIMU.HR:Bukhari.

Dari Abi Said al-Kudri ra,mengatakan : Pada suatu hari Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam pergi sembahyang aidil adha atau aidil fitri.Dia melewati perempuan-perempuan seraya berkata : Hai,sekalian perempuan ! Bersedekahlah kamu ! Aku lihat perempuanlah yang ramai masuk neraka.tanya mereka : Apa sebabnya ya Rosululloh ? Jawab Nabi Shollallohu alaihi was-sallam: Karena mereka banyak melaknat dan durhaka terhadap suaminya. Aku perhatikan mereka kurang akal dan kurang agamanya.inilah yang merunsingkan laki-laki.tanya mereka: Apa buktinya perempuan itu kurang agama dan kurang akalnya,ya Rosululloh? Jawab Nabi Shollallohu alaihi was-sallam : apakah tidak,saksi perempuan itu setengah dari saksi laki-laki.Jawab mereka .benar.Jawab Nabi Shollallohu alaihi was-sallam: Demikian juga kurang agamanya.apakah tidak,apabila perempuan itu haid maka dia tidak sembahyang dan tidak puasa ? Jawab mereka:itu benar.kata Nabi Shollallohu alaihi was-sallam: Demikianlah kurang agamanya.HR:Bukhari.

PEREMPUAN YANG RAMAI MASUK NERAKA KARENA PEREMPUAN ITU CREWET...MEMAMERKAN AURAT DAN ENGGAN MEMAKAI HIJAB(PENUTUP),KAFIR NIKMAT DAN DURHAKA KEPADA SUAMINYA.

"Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan"......"Qs. al-Fathir : 37.

Terjadi enyesalan yang tiada terhingga,tetapi sedikitpun tidak ada gunanya.Di sana mereka tidak mati dan tidak hidup.Tiap-tiap hangus kulitnya di ganti dengan kulit yang baru dan seterusnya sampai dia mendapat pengampunan Alloh jika mereka orang beriman yang berdosa dan bagi orang kafir kekal mereka dalam siksaan yang menderita itu untuk selama-lamanya.

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."Qs.An-Nisa' :56.

Mereka meronta-ronta kesakitan seperti ikan yang di masukkan ke dalam bara api yang menyala,tetapi hal itu tidak mungkin kerna pintu neraka ditutup dan malaikat penjaga siap sedia sewsuai perintah Alloh Azza Wajjala.

Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:

"Mereka ingin ke luar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat ke luar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal."QS.Al-Maidah:37

"Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak ke luar daripadanya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya"."QS.As-Sajadah:20

Dan mereka akan saling tuduh menuduh dan saling menyalahkan.Firman Alloh Subhanahu Wata'ala:

Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (yang menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu: "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka". Allah berfirman: "Masing-masing mendapat (siksaan), yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui".Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan".QS.Al-A'raf:38-39

"Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian azab api neraka?"Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab: "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba- (Nya)".Qs.Al-Mukmin:47-48.

"Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa."Qs.Az-Zukhruf: 67.


Setelah tiba di neraka mereka saling bermusuhan,saling berkelahi sesamanya,tuduh menuduh dan saling menyalahkan.Setelah itu mereka akan menangis sampai habis airmatanya dan hingga keluar air mata darah.

Bersabda Rosululloh Shollallohu alaihi was-sallam: hai,umat manusia ! Menangislah kamu.Jika kamu tidak menangis ,maka nanti kamu akan saling menangis.Bahwa orang di dalam neraka itu menangis sehingga mengalir airmata membasahi pipinya.Setelah habis air mata,maka keluarlah darah.Darah bercucuran dari matanya.kalau ada perahu,maka perahu akan dapat berlayar di atas darah itu.HR:Ibnu Majah.

Demikianlah mereka di dalam neraka.setiap ingin keluar atau minta keringanan azab kepada Alloh,maka Alloh Subhanahu Wata'ala menghardik mereka : JADI BATULAH KAMU ATAU JADI BESI.QS. al-Isra' :50.

Mereka di dalam neraka di bakar.azab yang teramat sangat pedih dan menyakitkan,mereka meronta kesakitan bagaikan seekor ikan di masukkan ke dalam bara api.demikian Alloh membalas perbuatan orang kafir ayat-ayat Alloh dan orang-orang yang berdosa.

Salam santun ukhuwah fillah semoga kita bisa berhati-hati dalam menjalankan segala perintah-Nya kerna apapun yang kita lakukan tak luput dari pengawasan Alloh Subhanahu Wata'ala.

Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuubu Ilaik
READ MORE →
Bagikan Ke :

Menggapai Ketenangan Jiwa yang Islami

Dalam perkembangan hidupnya manusia seringkali berhadapan dgn berbagai masalah yg berat utk diatasinya. Akibatnya timbullah kecemasan ketakutan dan ketidaktenangan bahkan tidak sedikit manusia yg akhirnya kalap sehingga melakukan tindakan-tindakan yg semula dianggap tidak mungkin dilakukannya baik melakukan kejahatan terhadap orang lain seperti pembunuhan termasuk pembunuhan terhadap anggota keluarga sendiri maupun melakukan kejahatan terhadap diri sendiri seperti meminum minuman keras dan obat-obat terlarang hingga tindakan bunuh diri. Oleh krn itu ketenangan dan kedamaian jiwa sangat diperlukan dalam hidup ini yg terasa kian berat dihadapinya. Itu sebabnya tiap orang ingin memiliki ketenangan jiwa. Dengan jiwa yg tenang kehidupan ini dapat dijalani secara teratur dan benar sebagaimana yg dikehendaki Allah dan rasul-Nya. Untuk bisa menggapai ketenangan jiwa banyak orang yg mencapainya dgn cara-cara yg tidak islami sehingga bukan ketengan jiwa yg didapat te tapi malah membawa kesemrawutan dalam jiwanya itu. Untuk itu secara tersurat Alquran menyebutkan beberapa kiat praktis. 1. Dzikrullah Dzikir kepada Allah SWT merupakan kiat utk menggapai ketenangan jiwa yakni dzikir dalam arti selalu ingat kepada Allah dgn menghadirkan nama-Nya di dalam hati dan menyebut nama-Nya dalam berbagai kesempatan. Bila seseorang menyebut nama Allah memang ketenangan jiwa akan diperolehnya. Ketika berada dalam ketakutan lalu berdzikir dalam bentuk menyebut ta’awudz dia menjadi tenang. Ketika berbuat dosa lalu berdzikir dalam bentuk menyebut kalimat istighfar atau taubat dia menjadi tenang kembali krn merasa telah diampuni dosa-dosanya itu. Ketika mendapatkan keni’matan yg berlimpah lalu dia berdzikir dgn menyebut hamdalah maka dia akan meraih ketenangan krn dapat memanfaatkannya dgn baik dan begitulah seterusnya sehingga dgn dzikir ketenangan jiwa akan diperoleh seorang muslim. Allah SWT berfirman yg artinya ” orang-orang yg beriman dan hati mereka menjadi tentram dgn mengingat Allah. Ingatlah hanya dgn mengingat Allah-lah hati menjadi tentram.”. Untuk mencapai ketenangan jiwa dzikir tidak hanya dilakukan dalam bentuk menyebut nama Allah tetapi juga dzikir dgn hati dan perbuatan. Karena itu seorang mukmin selalu berdzikir kepada Allah dalam berbagai kesempatan baik duduk berdiri maupun berbaring. 2. Yakin akan Pertolongan Allah Dalam hidup dan perjuangan seringkali banyak kendala tantangan dan hambatan yg harus dihadapi. Adanya hal-hal itu seringkali membuat manusia menjadi tidak tenang yg membawa pada perasaan takut yg selalu menghantuinya. Ketidaktenangan seperti ini seringkali membuat orang yg menjalani kehidupan menjadi berputus asa dan bagi yg berjuang menjadi takluk bahkan berkhianat.Oleh krn itu agar hati tetap tenang dalam perjuangan menegakkan agama Allah dan dalam menjalani kehidupan yg sesulit apa pun seorang muslim harus yakin dgn adanya pertolongan Allah dan dia juga harus yakin bahwa pertolongan Allah itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yg terdahulu tetapi juga utk orang sekarang dan pada masa mendatang Allah berfirman yg artinya “Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi mu dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” . Dengan memperhatikan betapa banyak bentuk pertolongan yg diberikan Allah kepada para nabi dan generasi sahabat di masa Rasulullah saw maka sekarang pun kita harus yakin akan kemungkinan memperoleh pertolongan Allah itu dan ini membuat kita menjadi tenang dalam hidup ini. Namun harus kita ingat bahwa pertolongan Allah itu seringkali baru datang apabila seorang muslim telah mencapai kesulitan yg sangat atau dipuncak kesulitan sehingga kalau diumpamakan seperti jalan maka jalan itu sudah buntu dan mentok. Dengan keyakinan seperti ini seorang muslim tidak akan pernah cemas dalam menghadapi kesulitan krn memang pada hakikatnya pertolongan Allah itu dekat. Allah berfirman yg artinya “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yg beriman “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.” . 3. Memperhatikan Bukti Kekuasaan Allah Kecemasan dan ketidaktenangan jiwa adl krn manusia seringkali terlalu merasa yakin dgn kemampuan dirinya akibatnya kalau ternyata dia merasakan kelemahan pada dirinya dia menjadi takut dan tidak tenang tetapi kalau dia selalu memperhatikan bukti-bukti kekuasaan Allah dia akan menjadi yakin sehingga membuat hatinya menjadi tentram hal ini krn dia sadari akan besarnya kekuasaan Allah yg tidak perlu dicemasi tetapi malah utk dikagumi. Allah berfirman yg artinya “Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata ‘Ya Tuhanku perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati’. Allah berfirman ‘Belum yakinkah kamu?’. Ibrahim menjawab ‘Aku telah meyakininya akan tetapi agar hatiku tenang ‘. Allah berfirman ‘ ambillah empat ekor burung lalu cincanglah kemudian letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu satu bagian dari bagian-bagian itu kemudian panggillah mereka niscaya mereka datang kepadamu dgn segera’. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” . 4. Bersyukur Allah SWT memberikan keni’matan kepada kita dalam jumlah yg amat banyak. Keni’matan itu harus kita syukuri krn dgn bersyukur kepada Allah akan membuat hati menjadi tenang hal ini krn dgn bersyukur keni’matan itu akan bertambah banyak baik banyak dari segi jumlah ataupun minimal terasa banyaknya. Tetapi kalau tidak bersyukur keni’matan yg Allah berikan itu kita anggap sebagai sesuatu yg tidak ada artinya dan meskipun jumlahnya banyak kita merasakan sebagai sesuatu yg sedikit. Apabila manusia tidak bersyukur Allah memberikan azab yg membuat mereka menjadi tidak tenang Allah berfirman yg artinya “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yg dahulunya aman lagi tentram rezekinya melimpah ruah dari segenap tempat tetapi nya mengingkari ni’mat-ni’mat Allah; krn itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yg selalu mereka perbuat.” . 5. Tilawah Tasmi’ dan Tadabbur Alquran Alquran adl kitab yg berisi sebaik-baik perkataan diturunkan pada bulan suci Ramadan yg penuh dgn keberkahan karenanya orang yg membaca mendengar bacaan dan mengkaji ayat-ayat suci Alquran niscaya menjadi tenang hatinya manakala dia betul-betul beriman kepada Allah SWT. Allah berfirman yg artinya “Allah telah menurunkan perkataan yg baik Alquran yg serupa lagi berulang-ulang gemetar karenanya kulit orang-orang yg takut kepada Tuhanya kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah dgn kitab itu Dia menunjuki siapa yg dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yg disesatkan Allah maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya.” . Oleh krn itu sebagai mukmin interaksi kita dgn Alquran haruslah sebaik mungkin baik dalam bentuk membaca mendengar bacaan mengkaji maupun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Manakala interaksi kita terhadap Alquran sudah baik maka mendengar bacaan Alquran saja sudah membuat keimanan kita bertambah kuat yg berarti lbh dari sekedar ketenangan jiwa. Allah berfirman yg artinya “Sesungguhnya orang-orang yg beriman adl mereka yg apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.” . Dengan berbekal jiwa yg tenang itulah seorang muslim akan mampu menjalani kehidupannya secara baik sebab baik dan tidak sesuatu yg seringkali berpangkal dari persoalan mental atau jiwa. Karena itu Allah SWT memanggil orang yg jiwanya tenang utk masuk ke dalam surga-Nya. Allah berfirman yg artinya “Hai jiwa yg tenang kembalilah kepada Tuhanmu dgn hati yg puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku.”. Akhirnya menjadi tanggung jawab kita bersama utk memantapkan ketenangan dalam jiwa kita masing-masing sehingga kehidupan ini dapat kita jalani dgn sebaik-baiknya. Oleh Drs. H. Ahmad Yani Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia

sumber file al_islam.chm
READ MORE →
Bagikan Ke :

MAU JADI RESSELER ?