HAMBA YANG DICINTAI ALLAH.

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

HAMBA YANG DICINTAI ALLAH.

Ibn Majah dan al-Hakim meriwayatkan daripada Aslam: "Pada suatu hari, Umar bin al-Khattab melihat Mu'az bin Jabal sedang menangis di sisi kubur Nabi s.a.w.. Beliau lalu bertanya: "Apakah yang menyebabkan kamu menangis?"

Mu'az menjawab: "Aku teringat sesuatu yang aku dengar daripada penghuni kubur ini. Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda (yang bermaksud): 'Sesungguhnya sedikit riyak ialah syirik. Sesiapa yang memusuhi wali Allah, maka dia telah menyatakan perang kepadaNya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang berbakti, bertaqwa dan tersembunyi. Jika mereka tidak hadir, tidak ada yang mencari. Jika mereka hadir, tidak ada yang mengenalinya. Hati mereka ialah lantera-lantera petunjuk."

Kekasih Allah tidak menyukai kemahsyuran. Mereka selalu khuatir andai amal ibadahnya ditolak, meskipun telah melakukannya dengan sempurna. Kesibukannya dengan Allah tidak meninggalkan baki masa baginya untuk mendengar pujian atau celaan orang lain.

Berkata Syeikh Abdul Qadir Dastutui: "Seseorang hamba tidak patut berbangga dengan ilmu, harta dan jabatan yang dimilikinya sebelum ia selamat melintasi titian sirat. Apa gunanya pujian jika ia tetap terjatuh ke dalam neraka pada hari kiamat nanti?

Semoga Allah memberikan keikhlasan di hati-hati kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal'alamin.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Berbuat baik kerana Allah, kita akan bahagia dan berjaya di sana

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berbuat baik demi mendapatkan penghargaan dari manusia, kita akan kecewa. Berbuat baik kerana Allah, kita akan bahagia dan berjaya di sana.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Azab Kubur
Alam kubur merupakan persinggahan pertama dari persinggahan-pe
rsinggahan akhirat. Setelah manusia mati dan hidupnya terputus, maka dia akan pindah ke akhirat melalui jalan persinggahannya yang pertama yaitu alam kubur. Untuk mulai mendapatkan balasan atas amal perbuatannya. Barangsiapa yang berbuat baik, maka dia akan dicukupkan oleh Allah atas kebaikannya dengan kenikmatan di dalam kubur. Dengan menggantinya menjadi salah satu taman dari taman-taman surgawi. Sedangkan orang yang berbuat tercela-na’udzubillah-akan dihukum oleh Allah dikuburnya dengan mengubah kuburannya menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Kemudian kenikmatan atau azab di kubur itu akan terus berlanjut hingga Hari Kiamat. Dan manusia dibangkitkan dari kuburan mereka untuk dihisab, kemudian dimasukkan ke dalam surga atau neraka.

Pendapat ulama salaf tentang azab kubur.

Imam Ahmad Rahimahullah berkata, “Azab kubur adalah benar. Yang mengingkarinya, kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. (Thabaqoot Al-Hanabilah, I, 62)

Abu Hasan Al-Asy’ari setelah menjelaskan ushul Ahlu Sunnah wal Jama’ah yang mereka sepakati atasnya berkata, “Mereka sepakat bahwa azab kubur adalah benar dan bahwa manusia akan diuji di dalam kuburan mereka setelah mereka dihidupkan dan ditanya, maka Allah akan menolong orang-orang yang senang ditolong”. (Risalah ila Ahli Ats-Tsaghir, 179, karya Hasan Al-Asy’ari)

Muhammad bin Husain Al-Ajiri, setelah memaparkan hadits-hadits dan atsar yang menunjukkan atas adanya azab kubur dan kenikmatannya, beliau berkata, “Alangkah buruknya keadaan orang yang mendustakan hadits-hadits ini. Dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh, dan telah merugi dengan kerugian yang nyata”. (Al-Ajiri, Asy-Syari’ah, 364)

Ibnu Abdul Barr setelah menyebutkan doa, “Allahumma inni a’udzu bika min ‘adzabi Jahannam wa a’udzu bika min ‘adzabi al-qobr” berkata, “Dalam hadits ini terdapat ketetapan tentang adanya azab kubur dan tidak ada perselisihan pendapat di antara Ahlu Sunnah wal Jama’ah tentang bolehnya membenarkannya, meyakininya dan mengimaninya”. (Ibnu Abdul Barr, XII, 186)

Syaikh Al-Ashbahani membuat satu pasal khusus dalam bukunya Al-Hujjah fi Bayani Al-Muhijjah dengan judul “Sanggahan kepada Orang yang Mengingkari Adanya Azab Kubur” kemudian memuat di dalamnya beberapa hadits untuk menetapkan adanya azab kubur. (Al-Ashbahani, Al-Hujjah fi Bayani Al-Muhijjah, I, 449)

Ibnu Rajab Al-Hanbali Rahimahullah menulis sebuah buku berjudul Ahwalu Al-Qubur yang di dalamnya, pada bab keenam, berbicara tentang azab kubur dan kenikmatannya seraya berkata, ”Al-Qur’an telah menunjukkan atas adanya azab kubur di banyak tempat. Kemudian dia menyebutkan beberapa ayat dan pendapat para mufasirin seputar masalah tersebut. Sebagaimana yang disebutkan, banyak hadits yang menunjukkan atas adanya azab kubur dan kenikmatannya”. (Ibnu Rajab, Ahwal Al-Qubur, 39-81)

Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani juga menegaskan bahwa kita wajib beriman kepada Malaikat Munkar dan Nakir. Dan keduanya akan bertanya kepada mayit di kuburnya. Beliau berkata, “Kami beriman bahwa Malaikat Munkar dan Nakir akan turun kepada setiap orang, selain para nabi. Dan keduanya akan bertanya dan menguji agama apa yang dianut. Keduanya akan mendatangi kuburan lalu dikirimlah ruh kepadanya dan duduk. Jika ditanya dan bisa menjawab, maka ruhnya akan tercabut tanpa rasa sakit”. (Al-Jailani, Al-Ghinyah, I, 66)

Pendapat-pendapat tentang kewajiban mengimani azab kubur dan kenikmatannya sebagaimana di jelaskan oleh ulama salaf di atas merupakan akidah Ahlu Sunnah wal Jama’ah yang mereka tetapkan dalam ushul mereka.

Dalil-dalil Ahlu Sunnah wal Jama’ah

Ulama Ahlu Sunnah wal Jama’ah dalam menetapkan adanya azab kubur dan kenikmatannya ini berdasarkan pada nash-nash Al-Qur’an dan Sunnah yang suci.

Pertama: Dalil-Dalil dari Al-Qur’an

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,”Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim dan mengerjakan apa yang apa yang Dia kehendaki”. (QS. Ibrahim : 27). Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menafsirkan bahwa ayat itu diturunkan untuk menjelaskan tentang azab kubur. Dari Al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu dari nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam brsabda, “Jika seorang mukmin telah diletakkan di dalam kuburnya, dia dating kemudian bersaksi, “Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah,” Itulah maksud firman Allah, “Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh”. Hadits ini diturunkan dalam masalah azab kubur”. (Al-Bukhori no. 1369 dan Muslim no. 2871)

2. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat), “Masukanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras”.(QS. Al-Mukmin : 46), Ootadah berkata, “Dikataka kepada mereka, “Wahai keluarga Fir’aun! Inilah kedudukanmu”, untuk menghina, mengecilkan dan menguranginya”. Ibnu Sirin berkata, “Abu Huroiroh dating kepada kami setelah shalat Ashar, lalu dia berkata, “Malaikat naik dan turun, keluarga Fir’aun diseret ke dalam neraka, maka tidak seorang pun mendengarnya kecuali berlindung kepada Allah dari neraka”. (As-Suyuti, Ad-Dur Al-Manshur, VII, 291)

3. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”. (QS. Ath-Thuur : 47), Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, “Para ahli ta’wil berselisih pendapat tentang azab yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang zalim itu, di selain Hari Kiamat. Sebagian mereka berpendapat bahwa itu adalah azab kubur. Pendapat ini dinukil dari Al-Barra’ bin Azib dan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma”. (Ath-Thabari, Jami’ Al-Bayan XXVII, 36)

Kedua: Dalil dari Sunnah

1. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, “Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seseorang hamba dikebumikan di dalam kuburnya, kemudian ditinggalkan oleh kawan-kawannya, niscaya dia akan mendengar bunyi hentakan tapak kaki mereka. Selanjutnya dia akan di datangi oleh dua malaikat lalu mendudukannya dan bertanya, “Apa pendapatmu tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam? Beliau bersabda lagi, “Sekiranya dia seorang mukmin, niscaya dia akan menjawab, ‘Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya.’ Lalu diberitahukan kepadanya, ‘Lihatlah tempatmu di Neraka, sesungguhnya Allah telah menggantikannya dengan Surga.’ Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Dia dapat melihat keduanya, yaitu surga dan neraka”. (Al-Bukhori no. 1374 dan Muslim no. 2870) Ibnu Jarir berkata ketika menjelaskan hadits ini dan hadits lainnya, “Hadits-hadits dalam bab ini berguna untuk menetapkan adanya azab kubur dan azab itu akan diberikan kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang bertauhid yang dikehendaki Allah”. (Ibnu Hajar, Fath Al-Baari, III, 283)

2. Diriwayatkan dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata, “Dua orang perempuan tua dari kaum Yahudi Madinah telah dating menemuiku. Kedua perempuan itu berkata, “Sesungguhnya ahli kubur akan diazab dalam kubur mereka.” Lalu ‘Aisyah berkata, “Kamu berdua ini penipu dan aku tidak mau membenarkan kata-kata mereka itu, maka kedua perempuan itu meninggalkanku. Setelah itu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dating. Lalu aku berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya dua orang perempuan tua dari kaum Yahudi Madinah telah dating menemuiku dan mereka mengatakan bahwa ahli kubur akan diazab di dalam kubur mereka”. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Memang benar kedua orang perempuan Yahudi itu, mereka akan diazab, hanya binatang saja yang mendengar azab itu. ‘Aisyah berkata lagi, “Aku selalu mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memohon perlindungan dari azab kubur ketika beliau shalat”. (Al-Bukhori no. 1372)

3. Diriwayatkan dari Abu Huroiroh radhiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Apabila seseorang dari kamu berada dalam keadaan tasyahhud, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara dengan doa: “Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadaMu dari siksaan Neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah semasa hidup dan selepas mati serta dari kejahatan fitnah Dajjal’. (Al-Bukhori no. 1377 dan Muslim no. 588)

Dari fokus pengambilan dalil dari hadits-hadits di atas dengan jelas menegaskan tentang adanya azab kubur dan kenikmatannya. Walhamdulillah.

[Dinukil dari buku yang berjudul: Buku Putih Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani karya Dr. Said bin Musfir Al-Qohthani, Penerbit Darul Falah]
READ MORE →
Bagikan Ke :

Orang Hanya Melihat Sepintas Saja

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kita memang tidak boleh puaskan hati semua orang.Kadang-kadang sebab takut orang mengata pada kita, kita takut nak melakukan sesuatu sedangkan perkara yang kita nak lakukan itu perkara yang baik.Tetapi, apa yang penting kita buat sesuatu itu ikut perintah Allah jangan hirau apa orang lain nak kata.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Sahabat

| Seorang sahabat yang tidak memiliki apa pun untuk disedekahkan bertanya, “Jika kami ingin bersedekah, namun kami tidak memiliki apa pun, lantas apa yang boleh kami sedekahkan dan bagaimana kami menyedekahkanny
a ?”

Rasulullah SAW bersabda, “Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah, beramar makruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya juga sedekah, dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat juga sedekah.” (HR Tirmizi dan Abu Dzar).

Dalam hadis lain disebutkan bahawa senyum itu ibadah,“Tersenyum ketika bertemu saudaramu adalah ibadah.” (HR Trimidzi, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

Salah seorang sahabat, Abdullah bin Harits, pernah menyatakan tentang Rasulullah SAW, “Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah SAW.” (HR Tirmidzi). |
READ MORE →
Bagikan Ke :

11 Pintu Masuknya Syetan

assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

11 Pintu Masuknya Syetan

1. Marah dan Nafsu,
2. Tamak dan Dengki,
3. Perut kenyang,
4. Senang menghiasi Rumah , Perabot dan Baju,
5. Tamak dengan Manusia,
6. Tergesa-gesa dalam melakukan Ibadah/suatu urusan,
7. Uang dan seluruh Harta Benda,
8. Bakhil dan Takut Miskin,
9. Fanatik dalam suatu keyakinan,satu Madzhab,satu Golongan atau satu kelompok,
10. Membawa manusia ke perselisihan,
11. Berdiskusi tentang ilmu yang tak perlu diperdebatkan.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Janganlah tunggu seseorang ajak melakukan apa jua bentuk kebaikan kepada kita barulah kita hendak melakukan kebaikan.

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.


Janganlah tunggu seseorang ajak melakukan apa jua bentuk kebaikan kepada kita barulah kita hendak melakukan kebaikan.

contoh,

"kenapa kau tak ajak aku gi masjid?"
"kenapa kau tak ajak aku gi ceramah?"

Usah tunggu!
Anda yang akan rugi kerna Allah sendiri telah mengajak anda melakukan kebaikan.

"...maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan..."(Surah Al-Baqarah 2:148)
"...maka berlumba-lumbalah berbuat kebaikan..."(Surah Al-Maidah 5:48)

Dalam Surah Al-Mu'minun, Allah turut menyebut di antara ciri-ciri orang yang takut akan azab Allah adalah orang yang bersegera berbuat baik.

"mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang yang terlebih dahulu memperolehnya."(Surah Al-Mu'minun 23:61)

Azan berkumandang 5 kali sehari pun Allah mengajak kita solat dahulu, barulah memperolehi kejayaan di dunia dan akhirat.

Andainya kefahaman begini yang ada dalam kepala kita. Pasti semuanya berlumba-lumba melakukan amal soleh tanpa menunggu - nunggu lagi.

Itulah pentingnya kefahaman. Tarbiyah diri. Islah diri. Tajdid niat. Tarbiyah itu bukan hanya untuk manisan pada kata - kata, tetapi dengan beramal dengan kefahaman yang benar dan jelas, barulah rasa kemanisan tarbiyah itu.

Muhasabah bersama. moga Allah redha

READ MORE →
Bagikan Ke :

Ikut Alloh Itu Indah

Rasulullah bersabda : "Barang siapa diantara remaja berkahwin dalam usia muda, maka menangis lah syaitan. Dan ia (syaitan) mengeluh : Aduh celaka aku, agamanya telah terpelihara dari godaanku..." - HR . Ibnu 'Addi
READ MORE →
Bagikan Ke :

Bagaimana merasai kehebatan al-Quran??

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bagaimana merasai kehebatan al-Quran??
Tak kenal maka tak cinta...
al-Quran yang di turunkan kepada Rasulullah s.a.w dinyatakan sebagai:
"Tali Allah yang terhulur dari langit ke bumi, dalamnya terdapat berita tentang umat terdahulu, dan khabar tentang situasi akan datang. Siapa yang berpegang dengan petunjuknya dia tidak akan sesat."
READ MORE →
Bagikan Ke :

“ukhuwah itu bukan terletak pada indahnya pertemuan Tetapi pada ingatan seseorang terhadap saudaranya didalam doanya”


READ MORE →
Bagikan Ke :

Bersangka baik ialah KUNCI sesuatu IKATAN..

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bersangka baik ialah KUNCI sesuatu IKATAN..

"Jangan berkecil hati jika orang lain salah faham pada kita,
Kerana tuhan faham akan isi hati kita,
Jangan gusar jika ada yang menghakimi kita,
Kerana tiada hakim sebaik Tuhan
READ MORE →
Bagikan Ke :

~ Allah Maha Mengetahui ~

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketenangan tidak boleh dibeli
Tidak semudahnya ditemui di lembaran hari
Kerana ianya tersembunyi di dasar hati
Anugerah dari Dia Sang Pemilik hati

~ Allah Maha Mengetahui ~

" Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram." [ QS : Ar Ra'd : 28 ]
READ MORE →
Bagikan Ke :

Al-Qur'an Penawar Jiwa

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sabda Rasulullah s.a.w. : “Sesungguhnya hati manusia akan berkarat sebagaimana besi yang dikaratkan oleh air.” Bila seorang bertanya, “Apakah caranya untuk menjadikan hati-hati ini bersih kembali?” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Selalulah ingat mati dan membaca Al Quran”
READ MORE →
Bagikan Ke :

Contohilah Sikap SEMUT

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Contohilah sikap semut yang suka bekerjasama dalam hidup bermasyarakat dan rajin bekerja dan tidak kenal putus asa. Semut akan mempertahankan ‘rumah’ mereka daripada dicerobohi atau diganggu gugat oleh sesiapa saja. AllahuAkhbar!

Ahli kimia dan biologi telah bergabung untuk merungkai misteri dan rahsia di sebalik keunikan serangga jenis semut ini yang tidak dipecahkan sejak berabad-abad lamanya.

Saintis kimia dan biologi berusaha untuk menemukan sejenis sebatian kimia yang tersimpan di dalam jasad semut yang membolehkan mereka berinteraksi, kehidupan mereka yang tersusun, teratur, tekun dan juga berdisiplin dalam menjalankan kehidupan sebagai seekor semut di alam ini.

Semut bertasbih kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Allah telah memberitakan bahwa segala sesuatu bertasbih dengan memuji Allah, “Dan tidak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka.” (Al-Isra: 44).

Hadis ini menyampaikan bahwa semut adalah sebuah umat. Allah telah memberitakan bahwa makhluk-makhluk, burung-burung dan hewan-hewan, semuanya adalah umat seperti kita. “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu.” (Al-An'am 38)
READ MORE →
Bagikan Ke :

HIDUP CUMA DALAM 2 NAFAS

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

HIDUP CUMA DALAM 2 NAFAS:

Nafas Naik. Nafas Turun. Hargailah Nafas yang naik kerana udara yang disedut adalah pemberian ALlah secara percuma dan carilah keredhaan~Nya dalam menggunakannya.

Bertaubatlah dalam Nafas yang kedua kerana mungkin itu nafas yang terakhir keluar dari tubuh bersama nyawa dan roh untuk meninggalkan dunia yang fana ini
READ MORE →
Bagikan Ke :

SEBAB HATI TIDAK BAHAGIA IALAH KERANA ADANYA MAZMUMMAH DIDALAM HATI.

Antara mazmummah utama yang menghilangkan bahagia di hati ialah :

1. Pemarah .

 Paling mudah dilihat dan paling banyak di dalam diri manusia. Orang seperti ini jarang mendapat kawan dan hati tentunya tidak tenang.

2. Pendendam .
Tersembunyi iaitu ibarat mengumpul lahar di dalam dada. Orang seperti ini sentiasa mencari-cari peluang untuk membalas dendam.
Sebab itulah orang pendendam mudah kena sakit jantung.

3. Hasad dengki .
Amalanya hangus akibat hasad dengkinya itu.

4. Bakhil .
Sentiasa merasakan orang lain menginginkan harta, kesenangan, pangkat dll dari dirinya.

5. Tamak .
Orang yang tidak puas dengan yang sedikit nescaya tidak akan puas dengan yang banyak kerana dunia ini ibarat meminum air laut…walau berapa banyak yg diminum tetap tak abis juga.

Ingat ! yang dikatakan harta atau rezeki kita bila ia dipakai atau digunakan. Selagi tidak digunakan alias disimpan, itu belum bisa dikatakan rezeki kita. (mungkin ada hak orang lain di situ) Biarlah rezeki itu sedikit tetapi mendapat keberkahan iaitu dapat dimanfaatkan.

6. Tidak sabar .
Andainya perkara yang kecil pun tidak bisa bersabar apalagi hal-hal yang lebih besar.

7. Ego .
Ibu segala mazmummah jadi ia membuatkan seseorang paling tidak tenang. Orang yang memiliki sifat ini pantang di tantang dari sudut lahir mahupun batin.semua orang punya ego tapi beda kadar keegoannya.

8. Riya' .
Tersiksa sendiri kerana sentiasa mencari-cari peluang untuk dipuji dan di nilai oranglain.

9. Cinta dunia .
Tidak dapat menderita,dapat pun menderita kerana bila sudah dapat susah juga menjaganya. Berhartalah tidak mengapa tetapi kawal hati jangan diletakkan pada harta itu.

 Cinta dunia merupakan neraka dunia kerana dunia itu panas akibat ia merupakan barang buruan dan rebutan. Jadi letakkanlah akhirat itu di hati dan dunia itu di tangan supaya dunia itu senang dibagi-bagi dan akhirat dibawa mati.

Kesimpulan:

Jadi yang meragut kebahagiaan sebenarnya bukanlah secara TOTALnya disebabkan kemiskinan, musibah, kesibukan dllnya. tetapi ialah MAZMUMMAH.wAllohu'alaam
READ MORE →
Bagikan Ke :

"...boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu..." - Ayat-ayat Allah, 216, Surah al-Baqarah. Allah Maha Mengetahui yang terbaik bagimu. Rapatlah padaNya, nescaya Dia rapatkan pada insan yang jua mencintaiNya.


READ MORE →
Bagikan Ke :

◈◐◈ Kebebasan dalam pekerjaan bagi kaum hawa.◈◑◈

◈◐◈ Kebebasan dalam pekerjaan bagi kaum hawa.◈◑◈


Assalamu'alaiku
m warohmatullohi wabarokatuh.

Islam menganggap perempuan sebagai salah satu dari dua fondasi masyarakat dan meletakkan tanggung jawab-tanggung jawab ke atas pundaknya. Perempuan tidak bisa dan tidak boleh menjadi anggota yang lumpuh dan makhluk pengangguran yang tidak berguna. Islam menganggap bahwa pekerjaan adalah tugas dan termasuk ibadah yang terbaik sehingga memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mewaspadai pengangguran bermalas-malasan dan berhela-hela. Terdapat banyak hadist yang berkaitan dengan hal ini.

Rasulullah bersabda

"Ibadah ada 70 bagian dan yang paling utama adalah mencari rejeki yang halal."

Imam Musa bin Ja'far as berkata

"Sesungguhnya Allah 'Azza Wajalla sangat membenci hamba yang selalu tidur dan pengangguran."

Bekerja menurut perspektif Islam bukan merupakan hak melainkan tugas dan baik laki-laki maupun perempuan dalam hal ini tidak berbeda. Perempuan juga harus melaksanakan tugasnya dalam hal-hal sosial dan bebas memilih pekerjaannya. Namun dengan memperhatikan penciptaan khusus secara fisik dan kejiwaan maka tidaklah setiap pekerjaan baik baginya dan bagi seluruh individu masyarakat. Perempuan adalah eksistensi yang lembut dan cantik. Karena kelembutan dan kecantikannya yang menarik bagi laki-laki maka dia harus berusaha untuk memilih pekerjaan yang tidak merusak kecantikannya.(menimbulkan pandangan buruk terhadapnya). Oleh karena itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat susah dan melelahkan tidak baik bagi kaum perempuan seperti mengendarai mobil-mobil berat pekejaan (lembur) malam buruh tambang buruh pelebur besi buruh perusahaan semen buruh perusahaan pembuatan mobil pertanian peternakan dan semacamnya.

Melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu kebanyakan berada di luar kemampuan banyak perempuan dan membahayakan kecantikan kelembutan serta daya tarik yang mereka miliki.

Dengan alasan ini Islam memerintahkan kepada kaum laki-laki supaya tidak mendorong kaum perempuan kepada pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata kepada putranya Imam Hasan

"Janganlah engkau mendorong perempuan untuk melakukan pekerjaan di luar kemampuannya. Maka hal yang demikian lebih baik bagi keadaannnya dan lebih menenangkan hatinya serta lebih menjaga kecantikannya. Maka sesungguhnya perempuan adalah lembut seperti bunga dan bukan seorang yang gagah."

Hal penting lainnya adalah kelembutan kecantikan dan daya tarik perempuan yang identik dengan ketidakmampuan kaum pria untuk menghadapi gelora seks. Ini merupakan sesuatu yang wajar. Oleh karena itu berguna bagi kaum perempuan dan demi kemaslahatan sosial apabila mereka menerima pekerjaan-pekerjaan yang berada di lingkungan yang sedikit berhubungan dengan para pria asing sehingga mereka terjaga dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dan yang merusak keimanan serta harga diri.

Ini membantu keselamatan dan kesucian lingkungan sosial khususnya bagi para pemuda dan pria lajang.

Poin paling penting yang juga harus diperhatikan bahwa perempuan adalah eksistensi sentimentil (berperasaan) dan kebanyakan lebih cepat dipengaruhi perasaan dibandingkan para laki-laki. Oleh karena itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih membutuhkan ketajaman dan kekerasan tidak baik bagi kaum perempuan seperti pekerjaan-pekerjaan militer ketentaraan dan pengadilan.( walau kenyataan sekarang banyak dari kaum hawa yang bekerja dibidang ini)

Hal terakhir yang harus diperhatikan oleh para perempuan dalam memilih pekerjaan adalah menjaga kondisi anak-anak dan melindungi keluarga. Apabila seorang perempuan telah menikah dan mempunyai anak maka ia harus menyadari bahwa tanggung jawab yang satu ini lebih berat yaitu mendidik secara benar anak-anak yang penciptaan khususnya dibebankan di atas pundaknya. Benar bahwa memilih pekerjaan adalah bebas tetapi harus menerima pekerjaan yang tidak menggoncangkan fondasi kehangatan keluarga dan tidak menghilangkan kasih sayang simpati ibu dan pendidikan yang benar terhadap anak-anak.

Dalam kasus-kasus ini intinya adalah kesepahaman. Para lelaki juga harus berhenti dari segala fanatisme yang salah kesombongan diskriminasi dan tradisi dominasi lelaki dan harus mengizinkan para perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dan layak berdasarkan atas kemaslahatan baik individu maupun sosial.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Hidup ini hanya sementara.. semua yang ada pada kita hanya pinjaman semata-mata.. maka bersyukurlah senantiasa ~ (,") ♥ ('',) ~ A L H A M D U L I L L A H ~ Bila dirundung DUKA ingat pesan ALLAH SWT,.. " La Tahzan " ( Jangan bersedih DIA ada ) Bila kembali CERIA ingat kata-kata ini, " La Taghtar " (Jangan terbuai,, DIA mungkin masih MENDUGA)


READ MORE →
Bagikan Ke :

Sejernih Hati Orang Yang Beriman

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Sejernih Hati Orang Yang Beriman

"Orang arif (yang mencapai makrifat) terlepas dari kesibukan (mengatur takdirnya) kerana yakin dengan jaminan dan janji ALLAH SWT. Bukan menafikan usaha namun setiap usaha disandarkan untuk mendapatkan keredhaan ALLAH SWT. Orang yang beriman hatinya sentiasa tenang kerana mengetahui ALLAH SWT sentiasa bersamanya. Mempercayai jaminan ALLAH SWT dan meyakini kebenaran janjiNYA. Mereka mencari rezeki dengan hati tenang dan sesuai dengan batasan yang telah ditetapkanNYA. Hatinya berada di samudera luas dan bergantung sepenuhnya pada Zat Yang Maha Dermawan.

Kala mengingat anugerah, hatinya tenggelam.
Kala mengingat ampunan, hatinya berdebar.
Kala mengingat mati, hatinya bercahaya.
Kala mengingat cela, hatinya gementar.
Kala mengingat perhatian dan pemeliharaan ALLAH SWT, hatinya bahagia.
Kala mengingat nikmat dalam ibadah, hatinya gembira.
Kala mengingatNYA, hatinya berharap-harap cemas.
Kala disapa gundah, hatinya tenang ALLAH bersama.
Kala merindukan ALLAH, ia larut dalam lautan anugerah
dan lebih mengharapkan kurniaan di sisiNYA.

Ia sentiasa gelisah, khuatir imannya hilang.
Kesedihan terpancar jelas darinya kerana merasa lama terpenjara di dunia.

Ia tenggelam dalam rasa malu setelah menginsafi kebaikan dan kelembutanNYA, keindahan tatapanNYA, keutamaan balasanNYA dan kesempurnaan ciptaanNYA, sementara dirinya jauh dari ALLAH, melanggar hak-hakNYA dan bermaksiat kepadaNYA.

Berkat keagungan dan kasih sayang ALLAH,
Ia dijaga, dipelihara dan dilindungi.
Ia bahagia kerana ALLAH telah membuka pintu hatinya, memuliakannya dengan ibadah, dan mendekatkannya kepadaNYA, sehingga ia benar-benar mengabdi.

Ia juga tak pernah menyalahkan ALLAH atas segala musibah.
Hatinya tak pernah berprasangka buruk kepada ALLAH.
Ia tahu benar bahawa ALLAH itu Al Qarib.. Maha Dekat, Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Halus, Maha Mensyukuri, Maha Terpuji, Maha Luhur, Maha Esa, Maha Kekal,Maha Berdiri Sendiri, Maha Mencukupi, Maha Melindungi, Maha Dermawan,Maha Mulia, Maha Penyayang, Maha Pemberi, Maha Hidup dan tak pernah mati,Maha Lembut kepada hamba-Nya, Maha Berterima kasih, Maha Pengampun,Maha Bijaksana, Maha Penyantun, Maha Membalas kebaikan dengan kebaikan, Maha Baik, dan Maha Penganugerah.

AnugerahNYA begitu luas, kebaikanNYA begitu abadi dan keagunganNYA begitu nyata.."

[Imam Al-Hakim Al-Tirmidzi ra]

~ 10 Syawal 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Doa Mohon Keringanan dan Kemudahan


READ MORE →
Bagikan Ke :

Dengan Alloh jangan perhitungan.... jangan mikir dan hitung berapa amalmu,tapi Berapa orang yang sudah kita sakiti lahir dan batinnya dari kita di beri ingatan sampai detik ini? senyum santun sambut sujud dhuhur..


READ MORE →
Bagikan Ke :

KEAJAIBAN SUJUD KETIKA SHOLAT

KEAJAIBAN SUJUD KETIKA SHOLAT

Seorang profesor wanita bidang saraf (Neurosains) asal Amerika, Dr. Fidelma Bersyahadat masuk Islam Karena Keajaiban Sujud...

Mungkin anda belum tahu bahwa setiap inci otak kita memerlukan suplai darah, hanya beberapa menit saja, untuk kinerja otak tersebut. Dan penyuplaian darah tersebut di dapat hanya di saat manusia sujud dalam Sholat.

Dr. Fidelma, terobsesi dengan apapun yang berhubungan dengan syaraf-syaraf pada otak manusia, dan ia menemukan suatu fakta bawah terdapat sejumlah syaraf pada otak manusia yang tidak dimasuki oleh darah. Sedangkan kita ketahui, bahwa seluruh bagian otak kita perlu suplai darah.

Di dalam penyeledikannya
Fidelma, mendapati fakta bahwa darah hanya bisa memasuki daerah pada bagian otak tersebut, disaat manusia sujud Sholat. Dan urat syaraf tersebut perlu darah hanya hitungan saat, yakni sewaktu sujud dalam Sholat.

Kemudian muncullah ketertarikannya kepada Islam setelah penemuan fakta luar biasa itu, ia mulai mempelajari Islam lewat buku-buku dan juga mengadakan diskusi dengan kolega Muslim. Hingga akhirnya hatinya mantap untuk memeluk agama Islam,...

Setelah memeluk Islam, dia amat yakin akan pengobatan secara Islam dan dengan itu telah membuka sebuah klinik yang bertemakan "Pengobatan Melalui Al-Quran".

Kajian pengobatan melalui Al-Quran membuatkan obat-obatannya berpatokan apa yang terdapat di dalam Al-quran. Diantara cara-cara yang digunakan adalah berpuasa, mengkonsumsi madu, biji hitam (blackseed) dan sebagainya.

Apabila ditanya bagaimana dia tertarik untuk memeluk Islam, maka doktor tersebut memberitahu bahwa semasa beliau melakukan kajian urat saraf, terdapat beberapa urat saraf di dalam urat manusia yang tidak dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara normal.

Setelah membuat kajian yang memakan waktu cukup lama, akhirnya beliau mendapati bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia melainkan pada saat seseorang itu sedang sujud ketika mengerjakan Sholat. Urat tersebut memerlukan darah hanya untuk beberapa saat saja. Yakni, darah hanya akan memasuki urat tersebut mengikut kadar Sholat waktu yang diwajibkan oleh Islam.

Columbia University State pernah melakukan penelitian tentang otak. Ternyata, di otak terdapat sebuah bagian yang tidak teraliri darah. Tapi, bagian tersebut dapat teraliri darah bila kita melakukan gerakan khusus seperti sujud yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

Efek dari teraliri-nya bagian dari otak tersebut adalah dapat membuat kerja otak menjadi maksimal. Sehingga, kemampuan otak dalam bekerja (seperti, menghitung, menghapal, belajar dan lain-lain) bisa lebih baik dan tentunya menambah kecerdasan otak kita.

Begitulah keagungan ciptaan Alloh. Jadi barang siapa yang tidak menunaikan Sholat, maka otaknya tidak akan dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Dengan demikian, kejadian manusia ini sebenarnya adalah untuk menganut agama Islam 'sepenuhnya' kerana sifat fitrah kejadiannya memang telah dikaitkan oleh Alloh dengan agama-Nya yang indah ini.


Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.[QS. An-Nisaa’ (4) 82]

Maha Suci Alloh dengan segala kekuasaan-Nya. Sungguh, apa-apa yang ditetapkan Alloh, ada manfaat yang bisa diambil.

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.[QS Ali Imran (3) 85]


Sujud dalam sholat dilakukan dengan benar banyak sekali manfaat di antaranya:

1. Memperkuat saraf mata.

2. Memperkuat saraf hidung.

3. Memperkuat saraf telinga.

4. Memperkuat saraf leher.

5. Memperkuat saraf otak atau kepala.

6. Memperkuat lutut.

7. Memperkuat saraf pada kaki.

8. Memperkuat organ-organ dalam tubuh, jantung, hati, pancreas, dan sebagainya.

Lantas bagaimaman sujud yang benar? Tentunya sujud yang benar adalah sujud yang diajarkan Nabi Shollallohu 'Alaihi wa-Sallam...
sebagai berikut :

1. Anggota sujud harus menempel pada tempat sujud yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan semua ujung-ujung jari kaki memancat.

2. Untuk tangan dijauhkan dari perut atau ditarik kekanan atau kekiri. Kecuali saat berjamaah jangan dibentangkan yang jauh karena bisa mengganggu jamaah lain.

3. Jadikanlah dahi sebagai tumpuan sujud.

4. Kedua telapak tangan jangan dijadikan tumpuan sujud yang utama melainkan mengimbangi tumpuan dahi.

5. Kemiringan punggung 45 derajat.

6. Jangan terlalu cepat saat sujud harus tumakninah.

Agar kita mendapatkan kemanfaatan sholat hendaklah kita lakukan dengan benar. Akan tetapi didalam niat sholat jangan berniat untuk sehat melainkan niat ikhlas menhgarap redha Alloh Azza wa Jalla.

Kesimpulannya: Makhluk Alloh yang bergelar manusia yang tidak Sholat, apalagi yang tidak beragama Islam, walaupun akal mereka berfungsi dengan secara normal tetapi sebenarnya dalam sesuatu keadaan mereka akan kehilangan keseimbangan dalam membuat keputusan yang normal. Terbukti kembali jika kitalah sebenarnya yang memiliki dasar darah yang baik, ketimbang pemeluk agama lain.

Justru itu, tidak heranlah jika manusia ini kadang kala tidak segan-segan untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan fitrah kejadiannya, walaupun akal mereka mengetahui bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah salah dengan kehendak mereka kerna otak mereka ERROR.

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.

 
resent KOMENT;

Manfaat dan Hikmah
Sujud dalam Sholat
bagi Kesehatan
Para pakar kesehatan mengatakan bahwa pada saat suj ud da l am sho l at ada l ah saat semua organ tubuh kemba l i pada kedudukan semu l a . Anda percaya atau t i dak ber i kut i n i h i kmah dan manfaat yang dapat k i ta pero l eh pada saat k i ta suj ud : 1. Membetu l kan kedudukan buah p i nggang (g i nj a l ) yang berubah dar i tempat asa l nya . 2. Membetu l kan uterus yang j atuh . 3. Mer i ngankan sak i t hern i a . 4. Mengurangkan nyer i ket i ka ha i d . 5. Me l egakan paru-paru dar i ketegangan . 6. Mengurangkan kesak i tan bag i pender i ta apend i ks atau l impa . Kedudukan suj ud ada l ah pa l i ng ba i k untuk memper i st i raha tkan dan meng imbangkan l i ngkungan bahag i an be l akang tubuh . 7. Mer i ngankan bag i an pe l v i s . 8. Mengobat i i nsomn i a (susah t i dur ) . 9. Menggerakkan otot bahu, dada, l eher , perut serta punggung ket i ka akan suj ud dan bangun dar i suj ud . Pergerakan otot i n i akan menj ad i kan ototnya l eb i h kuat dan e l ast i k, dan j uga me l ancarkan peredaran darah . 10. Bag i wan i ta, pergerakan otot i tu menj ad i kan buah dadanya l eb i h ba i k, mudah ber fungs i untuk menyusukan bay i dan terh i ndar dar i pada sak i t buah dada . 11. Suj ud j uga dapat mengurang i kegemukan . 12. Pergerakan bag i an otot sewaktu suj ud j uga dapat memudahkan wan i ta bersa l i n . 13. Organ terpent i ng ya i tu otak k i ta j uga akan mener ima banyak asupan darah dan oks i gen . 14. Dapat memper l ancar peredaran darah d i otak seh i ngga terh i ndar penyak i t yang berhubungan dengan pedaran darah sepert i mi gra i n, struk dsb . 15. J i ka k i ta suj ut maka akan menambah a l i ran darah ke otak yang dapat men i ngkatkan kecerdasan seseorang . O l eh karena i tu mar i l ah k i ta semua dapat mengama l kan sho l at dengan sebenar-benarnya agar dapat d i ter ima o l eh A l l ah SWT dan tentunya mendapatkan manfaat yang sangat berguna bag i kesehatan k i ta .
READ MORE →
Bagikan Ke :

Sungguh kebaikan itu membuat wajah berseri, hati bercahaya, rezeki lapang, badan kuat dan tumbuh cinta di hati. Dan keburukan itu membuat wajah jadi suram, hati gelap, badan lemah, rezeki berkurang dan timbul benci di hati. (Ibnu Qayyim Al-Jauzi)


READ MORE →
Bagikan Ke :

Ketika kamu berharap yang terbaik tapi kamu hanya mendapat yg biasa, bersyukurlah kamu bukan yg terburuk.


READ MORE →
Bagikan Ke :

ADA APA DENGAN KENTUT SERTA MANFAAT BAGI TUBUH KITA


ADA APA DENGAN KENTUT SERTA MANFAAT BAGI TUBUH KITA

Akan kami uraikan dari beberapa sumber menjadi 3 bagian dan semuga bawa manfaat...

KENTUT I

Banyak orang yang merasa malu jika ketahuan kentut, karena masalah perkentutan seringkali dinilai salah dari sisi etika dan kesopanan. Tapi jangan remehkan kentut, karena orang bisa meninggal hanya gara-gara tak bisa mengeluarkan gas dari tubuh.

Dalam frekuensi normal, kentut merupakan hal yang sehat karena menandakan sistem pencernaan khususnya gerakan peristaltik usus hingga anus berjalan dengan normal.

Bila frekuensinya berlebihan, maka menandakan adanya gangguan di perut. Tapi yang lebih buruk dan dapat mengancam nyawa adalah bila orang tidak bisa mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya alias tidak bisa kentut.

Ketidakmampuan tubuh mengeluarkan gas atau kentut dari dalam tubuh dapat mengancam jiwa karena disebabkan oleh kondisi peritonitis. Peritonitis adalah peradangan (iritasi) dari peritoneum, yaitu jaringan tipis yang melapisi dinding bagian dalam perut dan mencakup sebagian besar organ perut.


Gejala dari peritonitis secara umum adalah sebagai berikut:

1. Perut (abdomen) sangat sakit, kembung dan kadang lembek. Rasa sakit akan semakin memburuk ketika perut disentuh atau bergerak.
2. Ketidakmampuan mengeluarkan gas atau kentut dari tubuh
3. Demam dan menggigil
4. Terdapat cairan di perut
5. Susah buang air besar
6. Kelelahan berlebihan
7. Hanya sedikit buang air kecil
8. Mual dan muntah


Peritonitis dapat mengancam kehidupan dan dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang berbeda. Ada tiga jenis peritonitis, yaitu sebagai berikut:

1. Peritonitis spontan
Peritonitis spontan biasanya disebabkan oleh infeksi ascitesascites,
yaitu pengumpulan cairan dalam rongga peritoneal. Hal ini biasanya terjadi karena gagal hati atau ginjal.

Faktor risiko meliputi penderita penyakit hati termasuk orang yang mengosumsi alkohol berlebihan dan penyakit lainnya yang mengarah ke sirosis, seperti virus hepatitis kronis (hepatitis B atau hepatitis C).

2. Peritonitis sekunder
Peritonitis sekunder memiliki beberapa penyebab
utama, salah satunya karena bakteri. Bakteri dapat memasuki peritoneum melalui lubang (perforasi) pada saluran pencernaan. Lubang tersebut dapat disebabkan oleh usus buntu yang pecah, radang lambung, perforasi usus, atau luka, seperti luka tembak atau pisau.

Peritonitis sekunder juga dapat terjadi jika empedu atau bahan kimia yang dilepaskan oleh pankreas (enzim pankreas) bocor ke selaput rongga perut.

Kontaminan asing juga dapat menyebabkan peritonitis sekunder jika masuk ke dalam rongga peritoneal. Hal ini dapat terjadi selama penggunaan kateter dialisis peritoneal atau tabung makan.

3. Peritonitis dialisis

Peritonitis dialisis adalah peradangan pada selaput rongga perut (peritoneum) yang terjadi ketika seseorang menerima dialisis peritoneal, yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke wilayah tersebut pada prosedur dialisis. Bakteri kulit atau jamur dapat menyebabkan infeksi.

Penyebab peritonitis harus diidentifikasi dan segera diobati. Bila Anda mengalami gejala-gejala tersebut, segeralah menghubungi dokter atau rumah sakit, karena kondisi ini bisa sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Pengobatan biasanya melibatkan operasi dan antibiotik.

Sumber http://wahw33d.blogspot.com/


KENTUT II

Kentut (flatus) merupakan proses keluarnya gas yang telah dihasilkan di saluran pencernaan melalui anus. Kentut seringkali dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak sopan jika dilakukan di depan publik oleh kebanyakan kalangan budaya, termasuk oleh kebudayaan di Indonesia.

Bahkan untuk sekedar menghormati norma tata krama atau bagian dari aktualisasi diri, tidak jarang membuat seseorang cenderung berusaha untuk menahan kentutnya saat berada di tempat umum. Namun, tahukah Anda betapa pentingnya proses pengeluaran gas dari anus ini?
Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi jika gas tersebut terus tertahan di dalam tubuh Anda?
Berikut Kami akan menguraikan makna-makna dibalik proses pengeluaran gas tersebut dari saluran pencernaan.

Mengapa Bisa Terjadi Kentut?

Kentut berasal dari gas-gas yang terdapat di dalam usus. Gas-gas ini berasal dari udara yang tertelan saat seseorang makan/minum dan dari hasil pencernaan makanan yang tidak sempurna di dalam usus. Produksi gas dalam usus biasanya akan meningkat setelah makan.
Gas yang terbentuk akan dibawa menuju ke rektum (bagian akhir dari usus) melalui gerakan peristaltik usus yang juga akan membawa sisa pencernaan (feses). Gas atapun feses yang telah mencapai rektum akan menimbulkan keluhan yang serupa, yaitu rasa tidak nyaman di sekitar perut dan mulas.
Selanjutnya kentut akan dikeluarkan melalui anus secara tidak sengaja ketika tekanan di dalam rektum lebih besar daripada kekuatan sphincter anus, misal saat batuk, bersin atau orgasme ataupun dikeluarkan secara sengaja (sadar) dengan meningkatkan tekanan rektum dan mengurangi tekanan spincter anus sehingga gas tersebut mudah keluar.

Mengapa Kentut Berbunyi?

Pengeluaran gas melalui sphincter anus biasanya akan menghasilkan suara yang khas akibat adanya vibrasi dari sphincter anus atau akibat gerakan menutup pantat. Suara yang dihasilkan dapat bervariasi (bisa keras, bisa juga tidak terdengar), tergantung dari kekuatan sphincter anus, kecepatan dari pelepasan gas dan faktor-faktor lain seperi air dan lemak tubuh.

Mengapa Kentut Berbau?

Gas yang dikeluarkan saat kentut terdiri atas campuran beberapa macam gas. Nitrogen dan karbondioksida merupakan gas paling utama yang terdapat pada kentut. Komposisi gas lain yang terdapat dalam kentut, antara lain hidrogen, methana, oksigen, dll.
Gas yang dihasilkan saat kentut seringkali menimbulkan bau yang tidak sedap. Selama bertahun-tahun diduga bahwa bau tersebut berasal dari skatole dan indole, yang merupakan hasil proses pencernaan dari daging. Namun, dengan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan bahwa bau tak sedap tersebut berasal dari gas yang mengandung sulfur, seperti methanethiol, hidrogen sulfida, dan dimethyl sulfida. Disamping itu, bau-bau tak sedap tersebut juga berasal dari sejumlah besar bakteri mikroflora di dalam usus dan adanya feses yang tertahan di dalam rektum.

Makanan Apa Yang Dapat Memicu Kentut?

Terdapat beberapa makanan yang dapat meningkatkan produksi gas dalam usus, diantaranya adalah makanan yang kaya akan akan polisakarida (terutama oligosakarida), seperti kacang-kacangan, produk susu, bawang, bawang putih, daun bawang, lobak, ubi jalar, kacang mete, gandum, ragi dalam roti, dan sayuran lainnya.

Apa Akibatnya Jika Kentut Tidak Dilepaskan?

Kentut bukanlah sebuah racun, namun merupakan gas alami yang dihasilkan dari tubuh seseorang dan harus dikeluarkan. Seseorang yang menahan kentutnya akan merasakan beberapa keluhan yang tidak nyaman akibat pengingkatan tekanan oleh gas tersebut dan pelebaran usus yang abnormal. Kentut yang ditahan dapat menyebabkan seseorang sulit untuk buang air besar.
Tertahannya gas di dalam usus akan menyebabkan tekanan parsial di rongga usus lebih tinggi daripada tekanan parsial di dalam darah. Akibatnya, gas tersebut akan berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah di dinding usus, dan beredar ke seluruh tubuh. Darah yang sudah mencapai paru-paru akan melepaskan gas ini bersama-sama dengan udara pernapasan.
Seseorang yang menahan kentutnya sepanjang hari, maka kentut tersebut akan dilepaskan saat dirinya tidur, yaitu ketika tubuh berada dalam kondisi relaksasi

Apa Manfaat Kentut Bagi Kesehatan?

Dari sisi kesehatan, kentut menunjukkan adanya aktivitas usus yang baik. Seseorang yang baru menjalani operasi dengan bius total perlu menunggu hingga tiba saatnya kentut sebelum dirinya diizinkan dokter untuk makan dan minum. Kentut sering dijadikan petunjuk oleh dokter dan petugas kesehatan lainnya bahwa fungsi usus telah kembali normal.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh sub-departement of Human Gastrointestinal Physiology and Nutrition dari Royal Hallamshire Hospital, volume gas yang dikeluarkan saat kentut dalam keadaan normal dapat mencapai kira-kira 476-1490 ml (rat-rata 705 ml) dalam 24 jam. Seseorang yang terlalu sering kentut atau bahkan tidak bisa kentut sama sekali menunjukkan adanya kelainan tertentu pada saluran pencernaannya. Terjadinya gangguan dalam pelepasan gas pencernaan yang diikuti dengan timbulnya gejala lain merupakan salah satu alasan untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter.

Sumber: http://id.shvoong.com/


KENTUT III

Kentut Hidrogen sulfida, salah satu gas penyebab bau kentut, ternyata bermanfaat. Selain sebagai anti-pembengkakan, gas ini turut mengatur tekanan darah.

Terkadang, kemunculannya dianggap memalukan. Kebanyakan orang menilai tak sopan bila mengeluarkannya sembarangan. Bila ia terlanjur keluar, tak jarang orang berusaha menahan dan menyembunyikan.

Baunya khas seperti kotoran. Ada pula yang mengatakan mirip telur busuk bahkan sampah dekat selokan di pinggir jalan. Gas kentut, atau lebih tepat yang akan dibicarakan adalah gas hidrogen sulfida, sejak dulu memang dipandang sebelah mata.

Sedikit sekali yang memikirkan hikmah di balik ciptaan-Nya. Bahkan, di antara manusia ada yang berpaling setelah diperlihatkan tanda kekuasaan Allah.

Menghadapi yang demikian, Allah telah mengingatkan manusia agar tidak berpaling dari tanda kekuasaan-Nya, meski berbau dan dianggap hina seperti hidrogen sulfida. “Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya”. (QS. Yusuf 12:105)

Hidrogen Sulfida dan Kehidupan

Hidrogen sulfida merupakan gas alami yang sering dijumpai manusia. Di alam bebas, gas dengan rumus kimia H2S ini dihasilkan oleh tumpukan sampah dan gunung berapi. Tak hanya berbau busuk, gas tersebut juga berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan jika dihirup dalam jumlah tertentu.

Bagi manusia, gas ini juga tak asing didengar telinga. Di dalam tubuh, hidrogen sulfida secara alami dihasilkan oleh bakteri penghuni usus besar manusia. Gas tersebut adalah hasil samping pembusukan makanan yang dicerna. Seperti gas lain yang dihasilkan tubuh, ketakseimbangan produksi H2S menimbulkan berbagai penyakit.

Dahulu, manusia enggan menelisik jauh makna dibalik kentut. Namun, kini agaknya orang perlu berpikir ulang atas sikap yang demikian. Sebagaimana hasil penelitian yang akan dipaparkan, gas tersebut ternyata bermanfaat bagi kesehatan.

Penelitian Gas Kentut

Penelitian yang sudah dirintis beberapa tahun lalu, sedikit demi sedikit kini membuahkan hasil. Berdasarkan penelitian, ada beberapa kegunaan hidrogen sulfida di dalam tubuh. Di antaranya, gas tersebut berperan dalam mengatur tekanan darah dan mencegah terjadinya pembengkakan (anti-pembengkakan/ anti-inflamasi) .

Para peneliti dari Peninsula Medical School dan Kings College di London telah berhasil mengetahui mekanisme peran gas hidrogen sulfida dalam pengaturan tekanan darah. Gas tersebut bekerja dengan melonggarkan jaringan pembuluh darah serta meningkatkan kelenturan pembuluh vena dan arteri. Akibatnya, peredaran darah dalam tubuh lebih lancar.

Hasil penelitian juga dapat menjelaskan keterkaitan fungsi H2S dengan gas-gas lainnya, semisal oksida nitrit (NO), dopamin, dan asetilkolin. Gas-gas tersebut sangat berperan dalam penyampaian sinyal antar sel saraf serta dapat membangkitkan atau meredam aktivitas pemikiran di otak.

Terkuaknya mekanisme peran gas kentut di dalam tubuh membawa angin segar bagi perkembangan dunia kesehatan. Penemuan ini dapat menginspirasi pembuatan dan modifikasi obat sehingga lebih tepat sasaran. Tak hanya itu, efek samping penggunaan obat juga dapat berkurang.

“Sekarang kita tahu peranan hidrogen sulfida dalam pengaturan tekanan darah. Adalah mungkin untuk merancang terapi obat yang meningkatkan pembentukan [pengaturan tekanan darah] itu sebagai alternatif cara menangani tekanan darah tinggi yang ada saat ini”, kata Solomon H. Snyder, MD dari John Hopkins Medical Institutions.

Selain berperan dalam pengaturan tekanan darah, gas hidrogen sulfida juga ternyata lebih aman dan efektif sebagai obat anti-pembengkakan (anti-inflamasi) . Hal tersebut merupakan temuan terkini para peneliti dari Peninsula Medical School.

“Meskipun obat-obatan anti-pembengkakan tradisional sangat ampuh dan aman, keduanya dapat merusak lapisan permukaan dalam dinding lambung pada sebagian orang sehingga menimbulkan gangguan lebih lanjut. Pelepasan H2S secara terkendali dan terus-menerus memberikan peluang bagi pengembangan kelompok baru obat-obatan anti-pembengkakan atau mendorong perbaikan obat-obatan yang ada sekarang sehingga [obat-obatan] itu juga melepaskan H2S dan harapannya menimbulkan lebih sedikit akibat samping pada lambung-usus”, papar Dr. Matt Whiteman.

Ia juga menambahkan, “kami baru saja mulai mengungkap peran mengejutkan H2S dalam tubuh. Tak hanya dalam sistem jantung-pembuluh darah, tetapi juga peranannya dalam anti-pembengkakan, pelemahan saraf, dan diabetes, serta perananya dalam kesehatan” .

Dianggap Hina, Tapi Berguna

Demikianlah Allah menciptakan sesuatu dengan rancangan dan fungsi yang tepat. Tak satu pun di dunia ini yang Dia ciptakan tanpa manfaat. Bahkan, barang yang dianggap hina semisal gas kentut, ternyata membawa maslahat.

Bayangkan, jika tak ada hidrogen sulfida dalam tubuh. Boleh jadi sistem peredaran darah tidak akan sebaik sebagaimana seharusnya. Pun, proses anti-pembengkakan tidak akan terjadi sesempurna sekarang, serta berkemungkinaan membawa masalah kesehatan.

Oleh karena tidak adanya kesia-siaan dalam ciptaan Allah mana pun, termasuk seremeh gas kentut, maka sudah sepantasnya bagi manusia untuk berupaya memikirkan penciptaan oleh Allah. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Al Quran yang menjelaskan ciri orang berakal: “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): ”Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” . (QS. Ali Imron 3:191)

Oleh: Syaefudin, Asisten Dosen Metabolisme, Departemen Biokimia, FMIPA-Institut Pertanian Bogor


Naah sekarang sudah tahukan tentang dunia kentut...
selamat tunaikan sholat maghrib...

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Kita selalu lupa atau jarang ingat apa yang kita miliki, tetapi kita sering kali ingat apa yang orang lain ada.


READ MORE →
Bagikan Ke :

Semua orang akan rusak kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan rusak kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal akan rusak kecuali orang yang ikhlas. (Al-Ghazali)

Yaa Alloh...

Ketika semua cara tak mampu menyelesaikan, setiap jalan terasa menyempit, harapan terputus, dan semua jalan pintas membuntu, maka akan menyeru...
" Yaa Alloh !!"

Ketika di timpa musibah,kesakit
an,kepergian orang yang di sayangi,ketika jatuh maka akan menyeru...
"Yaa Alloh !!"

Bukankah Alloh yang kita sebut,kita harap,kita mohon....
tidak akan kiita menyebut
Yaa Ibu...
Yaa Ayah...
Yaa Sahabat...
Yaa kakak...
Yaa aku...

tidaaaaaak,kita akan memanggil Alloh ,kerna itu sedarlah hati bahwa semua tak akan bisa dan mampu melakukan sesuatu selain Alloh dan kepadaNYA lah kita minta pertolongan...
Apakah kita masih menanti teguran AzabNya baru mendekat kepadaNYA...
dan masih adakah kesempatan dapat teguran...???
seandainya tidak ada teguran,tapi kematian yang menjemput,apa yang mau di kata selain penyesalan...

Semua orang akan rusak kecuali orang yang berilmu.
Semua orang yang berilmu akan rusak kecuali orang yang beramal.
Semua orang yang beramal akan rusak kecuali orang yang ikhlas.
(Al-Ghazali)

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Doa Sebelum Tidur

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’adz telah menceritakan kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Abdullah bin Abus Safar dari Abu Bakr bin Abu Musa dari Al Barra’ bahwasanya apabila Rasulullah SAW. hendak tidur, maka beliau membaca doa:
"ALLOOHUMMA, BISMIKA AHYAA WABISMIKA AMUUTU" Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati.” Apabila bangun dari tidur, maka beliau membaca doa:
"ALHAMDU LILLAAHIL LADZII AHYAANAA BA’DA MAA AMAATANAA WAILAIHINNUSYUU
RU" (HR. Muslim: 4886 ).

Dari Al Barra` bin ‘Azib r.a., Rasulullah SAW. bersabda kepadaku: “Apabila kamu hendak tidur, maka berwudlulah sebagaimana kamu berwudlu untuk shalat. Setelah itu berbaringlah dengan miring ke kanan, dan ucapkanlah: "ALLAHUMMA ASLAMTU NAFSI ILAIKA WAFAWADLTU AMRII ILAIKA WA ALJA`TU ZHAHRI ILAIKA RAHBATAN WA RAGHBATAN ILAIKA LAA MALJA`A WALAA MANJAA MINKA ILLA ILAIKA AMANTU BIKITAABIKA ALLADZII ANZALTA WA BINABIYYIKA ALLADZII ARSALTA"

(Ya AIlah ya Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dalam keadaan harap dan cemas, karena tidak ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari adzab-Mu kecuali dengan berlindung kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan aku beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus).

‘Apabila kamu meninggal (pada malam itu) maka kamu mati dalam keadaan fitrah (suci). Dan jadikan bacaan tersebut sebagai penutup ucapanmu (menjelang tidur).’ Maka aku berkata; ‘Apakah saya menyebutkan; ‘Saya beriman kepada Rasul-Mu yang telah Engkau utus? ‘ Beliau menjawab: ‘Tidak, namun saya beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus.’ (HR.Bukhari:5836)
READ MORE →
Bagikan Ke :

Imam al-Ghazali ada menerangkan kawan yang baik dan kawan yang tidak baik

Imam al-Ghazali ada menerangkan kawan yang baik dan kawan yang tidak baik
@ Pilih kawan yang berakal, jangan pilih kawan yang bodoh kerana akan menjadi musuh dan menyakitkan hati
@ Pilih kawan yang berakhlak, jangan pilih kawan yang jahat kerana akan di ransang nafsu jahatnya
@ Pilih kawan yang soleh, jangan pilih kawan yang fasik kerana akan di ajar kita kepada pekerjaan dosa dan maksiat
@ Pilih kawan yang bersederhana, jangan pilih kawan yang tamak kerana akan menjadi racun berbisa kepada sifat pemurah
@ Pilih kawan yang bercakap benar. Jangan pilih kawan yg selalu bercakap bohong kerana akan memusnahkan jiwa
READ MORE →
Bagikan Ke :

LIDAH orang berakal berada di belakang HATInya... dan HATI orang bodoh berada di belakang LIDAH nya... (Ali bin Abi Tholib)


READ MORE →
Bagikan Ke :

Nah. Rasulullah sudah berpesan. Jadi, apa tindakan kita?

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Umur semakin meningkat, hitungan umur semakin bertambah tetapi amalan masih juga cukup-cukup makan, tiada bertambah seiring bertambahnya usia.

Padahal kita, semakin hari, semakin 'selesa' dengan kehidupan dunia. Allah.

Kita saban hari seperti mahu 'mengekalkan' hidup di dunia, enggan melepaskan apa yang telah ada.

Nikmat yang diberi sudah dianggap tidak ubah seperti 'harta' sendiri. Betapa kita, sudah berpenyakit! Parah benar penyakitnya!

Itulah dia penyakit, cinta akan dunia, takut akan mati!

Rasulullah s.a.w bersabda : "Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka". Maka salah seorang sahabat bertanya, "Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?" Nabi s.a.w menjawab, "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'. Seorang sahabat bertanya, "Apakah wahan itu wahai Rasulullah?". Nabi menjawab : "Cinta pada dunia dan takut pada mati". (H.R. Abu Daud)

Nah. Rasulullah sudah berpesan. Jadi, apa tindakan kita?
READ MORE →
Bagikan Ke :

La Tahzan… Lakukan semua hanya kerana ALLAH SWT

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Apabila semua yang kita lakukan tidak membuahkan hasil dan
tidak tahu lagi apa yang akan kita lakukan
Ingatlah kita masih boleh bersandar pada DIA Yang Maha Pengasih.

Apabila hidup diselubungi kegelapan
Carilah cahaya itu dari DIA Yang Memberi Cahaya.

Apabila dibelenggu masalah sedangkan tiada satupun yang mahu membantu
Ingatlah pada DIA yang tak pernah melukai hati kita
DIA Yang Maha Baik dan Maha Adil.

Apabila hati terluka dan sakit, menumbangkan segala harapan
Jangan berputus asa kerana DIA melihat segala-galanya.

Apabila lemah tak berdaya, sedangkan perjalanan yang harus ditempuh masih jauh
Carilah kekuatan itu dari DIA Yang Maha Perkasa.

Apabila hidup ini dirasakan seperti beban
Bangunkanlah semangat kita dengan keyakinan akan IradatNYA.

Apabila jalan di depan berselimut mendung
sedangkan tiada sesiapapun yang sudi menemani
Carilah jalan lurus itu dari DIA Yang Satu-satunya Panduan Hidup.

Apabila orang-orang di sekeliling tidak mahu mendengar suara dan keluh kesah kita
Jangan merasa kecewa kerana DIA Yang Maha Mendengar.

Apabila kita dalam kedukaan, sedangkan tak ada tempat untuk melarikan diri
Mengadulah pada DIA Yang Maha Esa.

Apabila bersendirian dan kedukaan tiada penghujung
Serahkan diri pada DIA satu-satunya tempat yang boleh digantungkan harapan nyata.

Apabila hati terluka dan diri dihantui kebimbangan
Ingatlah bahawa DIA bersama-sama orang yang sabar.

Semangatlah sahabatku…
La Tahzan…
Lakukan semua hanya kerana ALLAH SWT

~ 12 Syawal 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Jika berpeluang untuk berucap, berucaplah perkara yang baik-baik Jika berpeluang untuk mendengar, dengarlah perkara yang baik-baik Jika berpeluang untuk menulis, menulislah sesuatu yang berfaedah Jika berpeluang untuk membaca, bacalah tulisan yang berfaedah

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Jika berpeluang untuk berucap, berucaplah perkara yang baik-baik
Jika berpeluang untuk mendengar, dengarlah perkara yang baik-baik
Jika berpeluang untuk menulis, menulislah sesuatu yang berfaedah
Jika berpeluang untuk membaca, bacalah tulisan yang berfaedah
Jika berpeluang menggunakan FACEBOOK, gunakanlah ia SEBAIK-BAIKNYA untuk manfaat bersama!.. ♥

~ 12 Syawal 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Dunia ini hanya ada tiga hari sahaja: semalam, esok dan hari ini. Adapun semalam, maka ia telah pergi membawa apa yang ada di dalamnya. Esok pula, mungkin engkau tidak sempat menyusulinya. Dan hari ini, itulah untukmu. Maka beramallah pada hari ini. - Al-Hasan al-Basri -

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dunia ini hanya ada tiga hari sahaja: semalam, esok dan hari ini. Adapun semalam, maka ia telah pergi membawa apa yang ada di dalamnya. Esok pula, mungkin engkau tidak sempat menyusulinya. Dan hari ini, itulah untukmu. Maka beramallah pada hari ini.

- Al-Hasan al-Basri -
READ MORE →
Bagikan Ke :

Sabda Rasulullah s.a.w :Lihatlah orang yang lebih bawah daripada kamu, jangan melihat orang yang tinggi daripada kamu, kerana dengan demikian kamu tidak akan lupa segala nikmat Allah kepadamu.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah s.a.w :Lihatlah orang yang lebih bawah daripada kamu, jangan melihat orang yang tinggi daripada kamu, kerana dengan demikian kamu tidak akan lupa segala nikmat Allah kepadamu.”

(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)
READ MORE →
Bagikan Ke :

HIKMAH HIKMAH KEHIDUPAN.• Dakwah dan jihad tidak mempercepatkan ajal, begitu juga sebaliknya, duduk santai tanpa dakwah tidak akan melambatkan ajal.

• Adakah kita sadar bahwa kita akan kehilangan peluang untuk menikmati indahnya persahabatan setiap kali kita membenci seseorang?

• Jika kita melakukan sesuatu dengan keikhlasan, niscaya ganjaran yang kita terima juga sebanding dengan apa yang kita usahakan.

• Orang yang bijak mempelajari banyak perkara dari musuhnya sendiri.

• Ketika ditimpa bencana, kita akan mengenali yang mana lawan dan yang mana kawan.

• Pemimpin yang baik akan memikul kesalahan dan tidak mengejar nama.

• Jika anda hanya berbuat baik kepada diri sendiri maka anda sebenarnya tidak pernah membuat kebaikan.

• Tiada hadiah yang lebih berharga daripada nasehat yang baik.

• Kebodohan ialah kesilapan bagi seseorang yang mempunyai peluang untuk menjadi pandai.

• Bacaan Al Qur’an ibu untuk menidurkan anaknya ketika kecil adalah suara yang paling merdu di dunia.

• Adalah lebih baik untuk mengetahui kelemahan & kegagalan sendiri daripada menuding kesalahan kepada pihak lain.

• Jgn putus asa jk otak tumpul & krg cerdas, kadang kala sesorg yg tumpul otaknya ttpi tdk putus asa, lbh maju drpd sesorg yg cerdas ttpi pemalas…

• Kenaikan pangkat, kedudukan, dan jabatan yang tidak wajar adalah penyebab kehancuran.

• Org yg paling buruk keadaannya ialah org yg tdk mnaruh kprcayaan kpd spapun krn prasangka buruknya & dia tdk dprcya oleh spapun krn krndahan budi & akhlaknya.

• Jangan merendahkan orang yg ditinggikan oleh ketaqwaannya dan jangan meninggikan orang yg ditinggikan oleh dunianya.

• 3 hal yg mncelakakn yaitu makan brlebih2n dgn alasan msh sehat, mmikul beban yg berat dgn mngandalkn kkuatan & mngurangi pngamalan krn mngandalkan takdir.

• 3 perkara yg slalu mnyelamatkan yaitu slalu takut kpd Allah lahir & batin. Hemat saat melarat & di wkt kaya. Berlaku adil saat marah & di wkt senang.

• Sebaik2 ucapan ialah yg bermanfaat. Tdk ada kebaikan bagi ilmu yg tdk bermanfaat dan tdk patut dipelajari serta diajarkan bagi ilmu yg tdk bermanfaat.

• Jangan menjadi budak bagi orang lain karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan bebas dan merdeka.

• Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut dunia.

• Batasi cintamu kpd kawan krn mungkin suatu hari dia menjadi lawan dan batasi permusuhanmu dgn lawan krn mungkin suatu hari dia menjadi kawan.

• Tiada amal tanpa niat yg baik, tidak ada harta kekayaan bagi yg tidak mempunyai kawan dan tidak ada kehormatan bagi orang yang tidak beragama (Islam).

• Barangsiapa mau menerima pendapat orang lain maka ia akan mengetahui kesalahan-kesal
ahan (kekurangan) yang ada pada dirinya.

• Orang yg rugi adalah orang yg tidak dapat memperoleh kawan-kawan dan yg paling rugi adalah orang yg ditinggalkan kawan-kawannya.

• “Tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yg lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran.” (HR. Bukhari)
READ MORE →
Bagikan Ke :

“Sesungguhnya hati manusia akan berkarat sebagaimana besi yang dikaratkan oleh air.” Bila seorang bertanya, “Apakah caranya untuk menjadikan hati-hati ini bersih kembali?” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Selalulah ingat mati dan membaca Al Quran”

Sabda Rasulullah s.a.w. : “Sesungguhnya hati manusia akan berkarat sebagaimana besi yang dikaratkan oleh air.” Bila seorang bertanya, “Apakah caranya untuk menjadikan hati-hati ini bersih kembali?” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Selalulah ingat mati dan membaca Al Quran”
READ MORE →
Bagikan Ke :

Rasulullah Shollallohu 'Alaihi wa-Sallam bersabda: “Wahai Abu Al-Munzir, adakah kamu tahu apakah ayat dalam Kitab Allah yang bersama kamu, paling agung?”. Aku (Ubay) berkata: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Sabda baginda: “Wahai Abu Al-Munzir, adakah kamu tahu apakah ayat dalam Kitab Allah yang bersama kamu, paling agung?”. Aku berkata: “Allahu La Ilaha Illa Huwal Hayyul Qayyum”. Lalu baginda menepuk dadaku, dan bersabda: “Semoga dipermudahkan ilmu bagimu, Abul Munzir”. (Sahih Muslim : 810).

Disebutkan dalam hadis Ubay Bin Kaab:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر

Maksudnya: Rasulullah Shollallohu 'Alaihi wa-Sallam bersabda: “Wahai Abu Al-Munzir, adakah kamu tahu apakah ayat dalam Kitab Allah yang bersama kamu, paling agung?”.
Aku (Ubay) berkata: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”.
Sabda baginda: “Wahai Abu Al-Munzir, adakah kamu tahu apakah ayat dalam Kitab Allah yang bersama kamu, paling agung?”.
Aku berkata: “Allahu La Ilaha Illa Huwal Hayyul Qayyum”.
Lalu baginda menepuk dadaku, dan bersabda: “Semoga dipermudahkan ilmu bagimu, Abul Munzir”.
(Sahih Muslim : 810).


Nabi Rasulullah Shollallohu 'Alaihi wa-Sallam bersabda:

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } . حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح

Maksudnya: “Apabila kamu masuk ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat Kursi ‘Allahu La Ilaha Illa Huwal Hayyul Qayyum’, sehingga habis ayat ini. Maka sesungguhnya, akan sentiasa ada penjaga dari Allah untuk kamu, dan syaitan tidak akan dapat mendekati kamu sehingga pagi”.
(Hr.Bukhari : 2187)
READ MORE →
Bagikan Ke :

“Ikhlas itu satu rahsia dalam rahsiaKU, Aku titiskan ia dalam hati hamba-hambaKU yang AKU kasihi.” (Hadis Qudsi).

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Ikhlas itu susah
Kerana di sebalik menuju ikhlas itu ada syaitan memacu
Dipesongkan kerana-kerana kita di awal-awalnya
Dipesongkan kerana-kerana kita di tengah-tengahnya
Dipesongkan kerana-kerana kita di hujungnya
Disolekkan dengan puji puji
Ditampal kata mengata
Dirasuk rasa bangga
Tak tersedar ada penyakit bertandang di hati

Firman ALLAH SWT : “Ikhlas itu satu rahsia dalam rahsiaKU,
Aku titiskan ia dalam hati hamba-hambaKU yang AKU
kasihi.” (Hadis Qudsi).

Menuju ikhlas itu bermula bila segala hanya kepadaNYA
Dengan tunduk, tawadhuk, malu, takut, risau, cemas, kasih, cinta.
Hanya kepadaNYA

“Sesungguhnya ALLAH SWT tidak memandang
gambaran lahir kamu tapi dia melihat apa yang ada di
dalam hati kamu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Semoga dituntun hati kita dengan CintaNYA,
Terarah langkah kita selari dengan RedhaNYA

Berhati-hatilah menjaga hati

~ 13 Syawal 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

*** R0H MENJAWAB KETIKA AKAN DI CABUT ***

assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.


*** R0H MENJAWAB KETIKA AKAN DI CABUT ***

ADA keterangan dalam suatu hadist,bahwa Malaikat Maut Ketika Akan Mencabut Nyawa seorang Mukmin,Maka Roh Itu Berkata:
'' Aku tidak patuh kepadamu selama engkau belum di perintah untuk itu. Lalu malaikat maut berkata: Aku di perintahkan untuk mencabut nyawa''. Roh itu lantas minta bukti, Seraya berkata: '' Bahwa Tuhan Ku Telah menjadikan aku dan memasukkan Aku ke dalam jasadku, sedangkan engkau tidak ada ketika kejadian itu, maka sekarang engkau menghendaki untuk mengambil ku''.

Malaikat maut lalu kembali kepada tuhanNYA,Allah lantas bertanya kepadanya:'' Apakah kamu sudah mencabut nyawa hambaKU?''
Malaikat maut menjawab:'. Wahai tuhanku! Sesungguhnya hambaMU telah berkata demikian...... Dan demikian......d
ia meminta suatu tanda dariku''.

Allah berfirman:' benar,roh hambaKU ini''.Selanjutnya Allah berfirman:''wahai malaikat maut,Pergilah kesurga dan ambilah buah apel,di atas buah tersebut ada tandaku, lalu tunjukan buah apel tadi kepada roh hambaKU''. Setelah itu malaikat maut berdiri pergi ke surga untuk mengambil buah apel,diatas buah apel itu terdapat tulisan:(بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم) ketika malaikat maut memperlihatkan buah apel kepada roh seorang hamba yg beriman.

Tatkala roh melihat ada nama Allah tertulis di apel,Maka segera roh itu keluar dari jasadnya dengan perasaan bahagia serta hati yang jernih.( bidadari kecil A4)

Sumber: Buku 100 berita dari kubur.
Oleh: Haqiqi alif.

Subhanakallohumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Kekayaan & Kecantikan suatu anugrah... Sudah semestinya ingat selalu Kepada yang Maha Berkuasa..

Kekayaan & Kecantikan suatu anugrah...
Sudah semestinya ingat selalu
Kepada yang Maha Berkuasa..
READ MORE →
Bagikan Ke :

Do'a Menghilangkan Rasa Marah

assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuhu.

Do'a Menghilangkan Rasa Marah

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،اللهم اغفرلي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم

"A'uudzubillahi minasy syaithoonirrojiim, allohummaghfirli dzanbi wadzhab ghoidho qolbii, wa ajirnii minasy syaithoonirrojiim.

Artinya : Aku berlindung kepada Alloh dari setan yang terkutuk, Yaa Alloh ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku dan lepaskanlah aku dari setan yang terkutuk.

Do'a Menghadapi Orang Yang Sedang Marah

Laa ilaaha illalloohul khaliimul hakiim, subhaanalloohi robbus samaawaatis sab’a wa robbul ‘arsyil ‘adhiiimi, laa ilaaha illa anta ‘azza jaaruka wa jalla tsanaa uka.

Artinya: Tiada Tuhan melainkan Alloh yang Maha Kasih Yang lagi Maha Bijaksana, Maha suci Alloh Tuhan yang memelihara tujuh langit dan yang memelihara ‘arsy yang besar tiada Tuhan melainkan Engkau, sangat kuat perlindungan-Mu dan Maha tinggi perlindungan-Mu.


Doa Menjauhkan Permusuhan

Allaahumma laa tusymit bii ‘aduwwii wa laa tasu’ubii shodiiqii wa laa taj’al mushiibatii fii diinii wa laa taj’alid dunyaa akbaro hammii wa laa tusallith ‘alayya man laa yarchamunii yaa hayyu yaa qayyuum.

Artinya: Yaa Alloh, janganlah jadikan musuhku gembira karena kesusahanku, dan janganlah jadikan temanku membuat kejahatan terhadapku dan janganlah jadikan kemalanganku dalam urusan agamaku dan janganlah jadikan kepentingan dunia menjadi pusat perhatianku dan janganlah jadikan orang yang tidak berbelas kasihan ber maha raja lela atasku, wahai Tuhan yang hidup yang berdiri sendiri.

Subhanakallohumma wabihamdika asyhadualla ilahaa illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
READ MORE →
Bagikan Ke :

Bila Allah datangkan ujian

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bila Allah datangkan ujian
Jangan rasa ia bebanan
Kau mesti boleh bertahan
Ada hikmah di sebalik ujian
Ada ksempitan dalam kelapangan
Ada kemudahan dalam kesulitan

Bila Allah datangkan ujian
Pejal lah hati pejal lah iman
Tanpa kecewa putus harapan
Setiap kesabaran ada ganjaran
Setiap pengorbanan ada keberhasilan
READ MORE →
Bagikan Ke :

Sebesar-besar keaiban (keburukan) adalah kamu mengira keburukan org lain sedangkan keburukan itu terdapat dalam dirimu sendiri. (Imam syafie)READ MORE →
Bagikan Ke :

Berlindunglah dengan nama Allah pemilik arasy.. Sesungguhnya Dia lah yang Maha Berkuasa di atas segala kejadian yang terjadi


READ MORE →
Bagikan Ke :

STOPP....!!Mengadu Domba

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

بِســـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Mengadu Domba

Mengadu domba merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan persengketaan dan perbalahan antara dua belah pihak. Sikap suka menyampaikan cerita atau menyampaikan percakapan satu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan yang tidak baik sehingga menimbulkan perasaan tidak senang di hati pihak yang lain, dan akhirnya membawa kepada perselisihan faham antara kedua belah pihak adalah sama dengan menabur fitnah.

Dalam peristiwa Isra‘ dan Mi‘raj, Rasulullah SAW telah menyaksikan segolongan lelaki dan wanita yang memotong satu potongan daging daripada salah seorang dari mereka. Kemudian mereka meletakkan potongan daging tersebut pada mulut salah seorang dari mereka dan berkata kepadanya : “Makanlah sepertimana yang aku makan”. Rasulullah SAW bertanya : “Wahai Jibril, siapakah mereka itu?” Jibril as menjawab : “Mereka inilah pengumpat, pencela serta pengadu domba”.

Mengadu domba adalah maksud dari perkataan Arab an-namimah. An-namimah berasal dari perkataan an-namma yang bererti mengeluarkan berita dengan tujuan menghasut.

Dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiah al-Muyassarah, an-namimah bermaksud memindahkan atau menyampaikan berita pada orang lain dengan tujuan yang tidak baik.

Menurut Imam al-Ghazzali Rahimahullah, perkataan an-namimah pada kebanyakan pendapat adalah menyampaikan percakapan orang lain kepada orang yang dikatakan.

Hukum Mengadu Domba

Ulama bersepakat bahawa mengadu domba termasuk antara dosa-dosa besar. Imam al-Ghazzali Rahimahullah menyatakan bahawa mengadu domba adalah dilarang kerana ianya mendedahkan sesuatu perkara yang tidak boleh didedahkan samada perkara itu tidak disukai oleh orang yang mengatakannya atau orang yang mendengarnya atau tidak disukai oleh orang yang ketiga (orang yang dikatakan).

Perbuatan yang dianggap mendedahkan sesuatu perkara itu adalah samada dengan kata-kata atau dengan tulisan atau dengan isyarat atau dengan gerak-geri, samada yang disampaikan itu daripada perbuatan atau percakapan, samada ianya tentang keaiban atau kekurangan pada diri orang yang dikatakan.

Hakikat mengadu domba ialah mendedahkan atau membuka rahsia seseorang yang dia sendiri tidak suka orang lain mengetahuinya. Maka jika seseorang itu melihat sesuatu perkara (hal ehwal orang lain) hendaklah dia mendiamkan diri sahaja tanpa perlu menyebarkannya pada orang lain.

Walau bagaimanapun jika dengan menceritakan sesuatu perkara itu mendatangkan faedah kepada orang Islam atau dapat mencegah daripada berlakunya maksiat, maka tidaklah menjadi kesalahan jika dimaklumkan kepada yang lain.

Balasan Mengadu Domba

Mengadu domba merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar kerana perbuatan ini akan mengakibatkan perkelahian antara dua belah pihak. Maka oleh kerana itu ALLAH SWT telah menjanjikan balasan azab yang pedih kepada golongan pengadu domba.

Firman ALLAH SWT yang menggambarkan tentang kecelakaan dan penghinaan bagi pengadu domba yang bermaksud : “Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji.”
(Surah Humazah : Ayat 1)

Penghinaan, azab serta kebinasaan dari ALLAH SWT bagi golongan pencaci dan pengeji. Pencaci dan pengeji menurut Ibnu Abbas ra : orang yang suka mengadu domba, merosakkan kasih sayang (sesama manusia) dan penzalim yang membuka keaiban (orang lain).

Firman ALLAH SWT lagi yang bermaksud : “Yang suka mencaci lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan (untuk menjahilkan orang ramai).” (Surah al-Qalam : Ayat 11-13)

Maksud ayat di atas ialah golongan yang suka mencaci dan menyebarkan fitnah untuk merosakkan orang lain dan ini tergolong di dalam perbuatan mengadu domba. Golongan ini tidak akan memasuki syurga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Huzaifah ra, bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba”
(Hadis riwayat Muslim)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat, Ibnu Abbas ra, bahawa Rasulullah SAW berjalan pada suatu tempat lalu mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. “Rasulullah SAW bersabda : “Ya, salah seorang daripada keduanya itu tidak bersuci dengan bersih setelah berkencing, sementara yang satu pula berjalan (di kalangan manusia) dengan mengadu domba”. (Hadis riwayat al-Bukhari)

Bedasarkan Al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW, mengadu domba itu adalah haram dan neraka adalah tempat mereka sebagai balasan daripada ALLAH SWT. Adalah menjadi kewajipan kita untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dan menolak jika didatangi oleh golongan yang suka melakukan sedemikian.

Cara Menolak Jika Didatangi Oleh Pengadu Domba

1) Jangan mempercayainya, kerana orang yang suka mengadu domba adalah orang yang fasik. Orang yang fasik ialah orang yang ditolak kesaksiannya (syahadah). ALLAH SWT berfirman : “Wahai orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menyebabkan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan.” (Surah al-Hujurat : Ayat 6)

2) Melarangnya supaya tidak mengadu domba dan menasihatinya serta mencela perbuatannya itu sebagaimana firman ALLAH SWT : “Suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah dari melakukan perbuatan yang mungkar.” (Surah al-Luqman : Ayat 17)

3) Hendaklah membenci perbuatan mengadu domba itu kerana ALLAH SWT. Sesungguhnya perbuatannya itu sangat dibenci oleh ALLAH SWT. Maka wajib kita membenci perbuatannya sebagaimana ALLAH SWT membenci perbuatan tersebut.

4) Janganlah bersangka buruk terhadap sesama saudara dalam Islam yang tiada pada ketika itu. Firman ALLAH SWT : “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang), kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa.” (Surah al-Hujuraat : Ayat 12)

5) Tidak perlu memperbesar-besarkan apa yang disampaikan kepada kamu dengan mengintip atau mencari (keburukan) untuk memastikan (apa yang disampaikan), sebagaimana firman ALLAH SWT : “Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan keaiban orang.”
(Surah al Hujuraat : Ayat 12)

6) Jangan kamu menerima apa yang kamu sendiri tidak suka dan melarang dari perbuatannya. Dan jangan disampaikan pula cerita tersebut pada yang lain, contohnya kamu berkata: “Si Fulan memberitahu kepadaku begini”. Perkara seumpama ini juga dianggap sebagai mengadu domba dan mengumpat. Maka dalam keadaan ini, kamu sendiri melakukan apa yang kamu sendiri melarang (orang lain melakukannya).

Peliharalah lidah daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syariat, seperti mengadu domba atau menyebar fitnah kerana ia merosakkan perhubungan sesama insan. Takutlah terhadap balasan mengadu domba itu. Balasannya adalah api neraka sebagaimana yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW pada malam Isra‘ dan Mi‘raj.

~ 14 Syawal 1433H ~
READ MORE →
Bagikan Ke :

Obat Herbal Probiotik